Shemot 25
Exodus 25 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה לאמר 2ב דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה  מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי 3ג וזאת התרומה אשר תקחו מאתם  זהב וכסף ונחשת 4ד ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים 5ה וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים 6ו שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים 7ז אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן 8ח ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 9ט ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו  {ס}

10י ועשו ארון עצי שטים  אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו 11יא וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב 12יב ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית 13יג ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב 14יד והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם 15טו בטבעת הארן יהיו הבדים  לא יסרו ממנו 16טז ונתת אל הארן--את העדת אשר אתן אליך

17יז ועשית כפרת זהב טהור  אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה 18יח ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת 19יט ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו 20כ והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת--יהיו פני הכרבים 21כא ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן--תתן את העדת אשר אתן אליך 22כב ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארון העדת--את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל  {פ}

23כג ועשית שלחן עצי שטים  אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו 24כד וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב 25כה ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב 26כו ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו 27כז לעמת המסגרת תהיין הטבעת--לבתים לבדים לשאת את השלחן 28כח ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן 29כט ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם 30ל ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד  {פ}

31לא ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו 32לב וששה קנים יצאים מצדיה  שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני 33לג שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה 34לד ובמנרה ארבעה גבעים  משקדים--כפתריה ופרחיה 35לה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה--לששת הקנים היצאים מן המנרה 36לו כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור 37לז ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה 38לח ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור 39לט ככר זהב טהור יעשה אתה--את כל הכלים האלה 40מ וראה ועשה  בתבניתם--אשר אתה מראה בהר  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 24
Top of Page
Top of Page