Shemot 26
Exodus 26 Aleppo Codex
1א ואת המשכן תעשה עשר יריעת  שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני--כרבים מעשה חשב תעשה אתם 2ב ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת 3ג חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה 4ד ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית 5ה חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית  מקבילת הללאת אשה אל אחתה 6ו ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד

7ז ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם 8ח ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת 9ט וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל 10י ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית

11יא ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד 12יב וסרח העדף ביריעת האהל--חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן 13יג והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל  יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה--לכסתו 14יד ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה  {פ}

15טו ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים 16טז עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד 17יז שתי ידות לקרש האחד--משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן 18יח ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה 19יט וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש  שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו 20כ ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש 21כא וארבעים אדניהם כסף  שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד 22כב ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים 23כג ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן--בירכתים 24כד ויהיו תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו 25כה והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים  שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד

26כו ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד 27כז וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה 28כח והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה 29כט ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב--בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב 30ל והקמת את המשכן  כמשפטו--אשר הראית בהר  {ס}

31לא ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים 32לב ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב--על ארבעה אדני כסף 33לג ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים 34לד ונתת את הכפרת על ארון העדת--בקדש הקדשים 35לה ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן--תתן על צלע צפון

36לו ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם 37לז ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 25
Top of Page
Top of Page