Shemot 30
Exodus 30 Aleppo Codex
1א ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו 2ב אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו 3ג וצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב--ואת קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב 4ד ושתי טבעת זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו--תעשה על שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה 5ה ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב 6ו ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארן העדת--לפני הכפרת אשר על העדת אשר אועד לך שמה 7ז והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת--יקטירנה 8ח ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה--קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם 9ט לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו 10י וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה  מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם--קדש קדשים הוא ליהוה  {פ}

11יא וידבר יהוה אל משה לאמר 12יב כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם 13יג זה יתנו כל העבר על הפקדים--מחצית השקל בשקל הקדש  עשרים גרה השקל--מחצית השקל תרומה ליהוה 14יד כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה--יתן תרומת יהוה 15טו העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל--לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם 16טז ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם  {פ}

17יז וידבר יהוה אל משה לאמר 18יח ועשית כיור נחשת וכנו נחשת--לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים 19יט ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם 20כ בבאם אל אהל מועד ירחצו מים--ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה 21כא ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם  {פ}

22כב וידבר יהוה אל משה לאמר 23כג ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים 24כד וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין 25כה ועשית אתו שמן משחת קדש--רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה 26כו ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת 27כז ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת 28כח ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו 29כט וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש 30ל ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי 31לא ואל בני ישראל תדבר לאמר  שמן משחת קדש יהיה זה לי--לדרתיכם 32לב על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם 33לג איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר--ונכרת מעמיו  {ס}

34לד ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה  בד בבד יהיה 35לה ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש 36לו ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם 37לז והקטרת אשר תעשה--במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה 38לח איש אשר יעשה כמוה להריח בה--ונכרת מעמיו  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 29
Top of Page
Top of Page