Ezra 7
Ezra 7 Aleppo Codex
1א ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסתא מלך פרס--עזרא בן שריה בן עזריה בן חלקיה 2ב בן שלום בן צדוק בן אחיטוב 3ג בן אמריה בן עזריה בן מריות 4ד בן זרחיה בן עזי בן בקי 5ה בן אבישוע בן פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הראש 6ו הוא עזרא עלה מבבל והוא ספר מהיר בתורת משה אשר נתן יהוה אלהי ישראל ויתן לו המלך כיד יהוה אלהיו עליו--כל בקשתו  {פ} 7ז ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוים והמשררים והשערים והנתינים--אל ירושלם  בשנת שבע לארתחשסתא המלך

8ח ויבא ירושלם בחדש החמישי  היא שנת השביעית למלך 9ט כי באחד לחדש הראשון--הוא יסד המעלה מבבל ובאחד לחדש החמישי בא אל ירושלם כיד אלהיו הטובה עליו 10י כי עזרא הכין לבבו לדרש את תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט  {ס}

11יא וזה פרשגן הנשתון אשר נתן המלך ארתחשסתא לעזרא הכהן הספר  ספר דברי מצות יהוה וחקיו--על ישראל  {פ} 12יב ארתחשסתא--מלך מלכיא  לעזרא כהנא ספר דתא די אלה שמיא גמיר--וכענת 13יג מני שים טעם--די כל מתנדב במלכותי מן עמא ישראל וכהנוהי ולויא למהך לירושלם עמך יהך 14יד כל קבל די מן קדם מלכא ושבעת יעטהי שליח לבקרה על יהוד ולירושלם--בדת אלהך די בידך 15טו ולהיבלה כסף ודהב--די מלכא ויעטוהי התנדבו לאלה ישראל די בירושלם משכנה 16טז וכל כסף ודהב די תהשכח בכל מדינת בבל--עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין לבית אלההם די בירושלם 17יז כל קבל דנה אספרנא תקנא בכספא דנה תורין דכרין אמרין ומנחתהון ונסכיהון ותקרב המו--על מדבחה די בית אלהכם די בירושלם 18יח ומה די עליך (עלך) ועל אחיך (אחך) ייטב בשאר כספא ודהבה--למעבד  כרעות אלהכם תעבדון 19יט ומאניא די מתיהבין לך לפלחן בית אלהך--השלם קדם אלה ירושלם 20כ ושאר חשחות בית אלהך די יפל לך למנתן--תנתן מן בית גנזי מלכא

21כא ומני אנה ארתחשסתא מלכא שים טעם--לכל גזבריא די בעבר נהרה  די כל די ישאלנכון עזרא כהנא ספר דתא די אלה שמיא--אספרנא יתעבד 22כב עד כסף ככרין מאה ועד חנטין כורין מאה ועד חמר בתין מאה ועד בתין משח מאה ומלח די לא כתב 23כג כל די מן טעם אלה שמיא יתעבד אדרזדא לבית אלה שמיא  די למה להוא קצף על מלכות מלכא ובנוהי 24כד ולכם מהודעין די כל כהניא ולויא זמריא תרעיא נתיניא ופלחי בית אלהא דנה--מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם

25כה ואנת עזרא כחכמת אלהך די בידך מני שפטין ודינין די להון דאנין (דינין) לכל עמא די בעבר נהרה לכל ידעי דתי אלהך ודי לא ידע תהודעון 26כו וכל די לא להוא עבד דתא די אלהך ודתא די מלכא--אספרנא דינה להוא מתעבד מנה  הן למות הן לשרשו (לשרשי) הן לענש נכסין ולאסורין  {פ}

27כז ברוך יהוה אלהי אבתינו--אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית יהוה אשר בירושלם 28כח ועלי הטה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגברים ואני התחזקתי כיד יהוה אלהי עלי ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezra 6
Top of Page
Top of Page