Ezra 8
Ezra 8 Aleppo Codex
1א ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם  העלים עמי במלכות ארתחשסתא המלך--מבבל  {ס} 2ב מבני פינחס גרשם  {ס}  מבני איתמר דניאל  {ס}  מבני דויד חטוש  {ס} 3ג מבני שכניה  {ס}  מבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים  {ס} 4ד מבני פחת מואב אליהועיני בן זרחיה ועמו מאתים הזכרים  {ס} 5ה מבני שכניה בן יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים  {ס} 6ו ומבני עדין עבד בן יונתן ועמו חמשים הזכרים  {ס} 7ז ומבני עילם ישעיה בן עתליה ועמו שבעים הזכרים  {ס} 8ח ומבני שפטיה זבדיה בן מיכאל ועמו שמנים הזכרים  {ס} 9ט מבני יואב עבדיה בן יחיאל ועמו מאתים ושמנה עשר הזכרים  {ס} 10י ומבני שלומית בן יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים  {ס} 11יא ומבני בבי זכריה בן בבי ועמו עשרים ושמנה הזכרים  {ס} 12יב ומבני עזגד יוחנן בן הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים  {ס} 13יג ומבני אדניקם אחרנים--ואלה שמותם אליפלט יעיאל ושמעיה ועמהם ששים הזכרים  {ס} 14יד ומבני בגוי עותי וזבוד (וזכור) ועמו שבעים הזכרים  {פ}

15טו ואקבצם אל הנהר הבא אל אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם 16טז ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשלם--ראשים וליויריב ולאלנתן מבינים 17יז ואוצאה (ואצוה) אותם על אדו הראש בכספיא המקום ואשימה בפיהם דברים לדבר אל אדו אחיו הנתונים (הנתינים) בכספיא המקום--להביא לנו משרתים לבית אלהינו 18יח ויביאו לנו כיד אלהינו הטובה עלינו איש שכל--מבני מחלי בן לוי בן ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמנה עשר 19יט ואת חשביה--ואתו ישעיה מבני מררי  אחיו ובניהם עשרים  {ס} 20כ ומן הנתינים שנתן דויד והשרים לעבדת הלוים--נתינים מאתים ועשרים  כלם נקבו בשמות

21כא ואקרא שם צום על הנהר אהוא להתענות לפני אלהינו--לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו 22כב כי בשתי לשאול מן המלך חיל ופרשים--לעזרנו מאויב בדרך  כי אמרנו למלך לאמר יד אלהינו על כל מבקשיו לטובה ועזו ואפו על כל עזביו 23כג ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת ויעתר לנו

24כד ואבדילה משרי הכהנים שנים עשר--לשרביה חשביה ועמהם מאחיהם עשרה 25כה ואשקולה (ואשקלה) להם את הכסף ואת הזהב ואת הכלים--תרומת בית אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל ישראל הנמצאים 26כו ואשקלה על ידם כסף ככרים שש מאות וחמשים וכלי כסף מאה לככרים זהב מאה ככר 27כז וכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי נחשת מצהב טובה שנים--חמודת כזהב 28כח ואמרה אלהם אתם קדש ליהוה והכלים קדש והכסף והזהב נדבה ליהוה אלהי אבתיכם 29כט שקדו ושמרו עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוים ושרי האבות לישראל--בירושלם  הלשכות בית יהוה 30ל וקבלו הכהנים והלוים משקל הכסף והזהב והכלים--להביא לירושלם לבית אלהינו  {פ}

31לא ונסעה מנהר אהוא בשנים עשר לחדש הראשון--ללכת ירושלם ויד אלהינו היתה עלינו ויצילנו מכף אויב ואורב על הדרך 32לב ונבוא ירושלם ונשב שם ימים שלשה

33לג וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד מרמות בן אוריה הכהן ועמו אלעזר בן פינחס ועמהם יוזבד בן ישוע ונועדיה בן בנוי--הלוים 34לד במספר במשקל לכל ויכתב כל המשקל בעת ההיא  {פ}

35לה הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עלות לאלהי ישראל פרים שנים עשר על כל ישראל אילים תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי חטאת שנים עשר  הכל עולה ליהוה  {פ} 36לו ויתנו את דתי המלך לאחשדרפני המלך ופחוות עבר הנהר ונשאו את העם ואת בית האלהים  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezra 7
Top of Page
Top of Page