Nachum 3
Nahum 3 Aleppo Codex
1א הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה--לא ימיש טרף

2ב קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה

3ג פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו (וכשלו) בגויתם

4ד מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה

5ה הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך

6ו והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי

7ז והיה כל ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך

8ח התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה--אשר חיל ים מים חומתה

9ט כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך

10י גם היא לגלה הלכה בשבי--גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים

11יא גם את תשכרי תהי נעלמה גם את תבקשי מעוז מאויב

12יב כל מבצריך--תאנים עם בכורים אם ינועו ונפלו על פי אוכל

13יג הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך

14יד מי מצור שאבי לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן

15טו שם תאכלך אש--תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה

16טז הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף

17יז מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה--שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים

18יח נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על ההרים ואין מקבץ

19יט אין כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך--כי על מי לא עברה רעתך תמיד  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Nahum 2
Top of Page
Top of Page