B'midvar 26
Numbers 26 Aleppo Codex
1א ויהי אחרי המגפה  {פ} ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר 2ב שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה--לבית אבתם  כל יצא צבא בישראל 3ג וידבר משה ואלעזר הכהן אתם--בערבת מואב  על ירדן ירחו לאמר 4ד מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים

5ה ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי 6ו לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי 7ז אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים 8ח ובני פלוא אליאב 9ט ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם  הוא דתן ואבירם קרואי (קריאי) העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה 10י ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח--במות העדה  באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס 11יא ובני קרח לא מתו  {ס}

12יב בני שמעון למשפחתם--לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני 13יג לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי 14יד אלה משפחת השמעני--שנים ועשרים אלף ומאתים  {ס}

15טו בני גד למשפחתם--לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני 16טז לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי 17יז לארוד משפחת הארודי לאראלי--משפחת האראלי 18יח אלה משפחת בני גד לפקדיהם--ארבעים אלף וחמש מאות  {ס}

19יט בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען 20כ ויהיו בני יהודה למשפחתם--לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי 21כא ויהיו בני פרץ--לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי 22כב אלה משפחת יהודה לפקדיהם--ששה ושבעים אלף וחמש מאות  {ס}

23כג בני יששכר למשפחתם--תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני 24כד לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני 25כה אלה משפחת יששכר לפקדיהם--ארבעה וששים אלף ושלש מאות  {ס}

26כו בני זבולן למשפחתם--לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל--משפחת היחלאלי 27כז אלה משפחת הזבולני לפקדיהם--ששים אלף וחמש מאות  {ס}

28כח בני יוסף למשפחתם--מנשה ואפרים 29כט בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי 30ל אלה בני גלעד--איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי 31לא ואשריאל--משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי 32לב ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי 33לג וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים--כי אם בנות  ושם בנות צלפחד--מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה 34לד אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות  {ס}

35לה אלה בני אפרים למשפחתם--לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני 36לו ואלה בני שותלח--לערן משפחת הערני 37לז אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם  {ס}

38לח בני בנימן למשפחתם--לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי 39לט לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי 40מ ויהיו בני בלע ארד ונעמן--משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי 41מא אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות  {ס}

42מב אלה בני דן למשפחתם--לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם 43מג כל משפחת השוחמי לפקדיהם--ארבעה וששים אלף וארבע מאות  {ס}

44מד בני אשר למשפחתם--לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי 45מה לבני בריעה--לחבר משפחת החברי למלכיאל--משפחת המלכיאלי 46מו ושם בת אשר שרח 47מז אלה משפחת בני אשר לפקדיהם--שלשה וחמשים אלף וארבע מאות  {ס}

48מח בני נפתלי למשפחתם--ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני 49מט ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי 50נ אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות

51נא אלה פקודי בני ישראל--שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים  {פ}

52נב וידבר יהוה אל משה לאמר 53נג לאלה תחלק הארץ בנחלה--במספר שמות 54נד לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו  איש לפי פקדיו יתן נחלתו 55נה אך בגורל יחלק את הארץ  לשמות מטות אבתם ינחלו 56נו על פי הגורל תחלק נחלתו--בין רב למעט  {ס}

57נז ואלה פקודי הלוי למשפחתם--לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי 58נח אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם 59נט ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם 60ס ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר 61סא וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה 62סב ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף--כל זכר מבן חדש ומעלה  כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל

63סג אלה פקודי משה ואלעזר הכהן--אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו 64סד ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן--אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני 65סה כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש--כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 25
Top of Page
Top of Page