B'midvar 3
Numbers 3 Aleppo Codex
1א ואלה תולדת אהרן ומשה  ביום דבר יהוה את משה--בהר סיני 2ב ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר 3ג אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים--אשר מלא ידם לכהן 4ד וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם  {פ}

5ה וידבר יהוה אל משה לאמר 6ו הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו 7ז ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד--לעבד את עבדת המשכן 8ח ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל--לעבד את עבדת המשכן 9ט ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו  נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל 10י ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת  {פ}

11יא וידבר יהוה אל משה לאמר 12יב ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים 13יג כי לי כל בכור--ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה  לי יהיו אני יהוה  {פ}

14יד וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר 15טו פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם  כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם 16טז ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה 17יז ויהיו אלה בני לוי בשמתם--גרשון וקהת ומררי 18יח ואלה שמות בני גרשון למשפחתם--לבני ושמעי 19יט ובני קהת למשפחתם--עמרם ויצהר חברון ועזיאל 20כ ובני מררי למשפחתם--מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם

21כא לגרשון--משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני 22כב פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות 23כג משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה 24כד ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל

25כה ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו--ומסך פתח אהל מועד 26כו וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו  {ס}

27כז ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי 28כח במספר כל זכר מבן חדש ומעלה--שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש 29כט משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה 30ל ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל 31לא ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך--וכל עבדתו 32לב ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש

33לג למררי--משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי 34לד ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה--ששת אלפים ומאתים 35לה ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה 36לו ופקדת משמרת בני מררי--קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו--וכל עבדתו 37לז ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם

38לח והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת 39לט כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה--למשפחתם  כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף  {ס}

40מ ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם 41מא ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל 42מב ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל 43מג ויהי כל בכור זכר במספר שמת מבן חדש ומעלה--לפקדיהם  שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים  {פ}

44מד וידבר יהוה אל משה לאמר 45מה קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה 46מו ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים--העדפים על הלוים מבכור בני ישראל 47מז ולקחת חמשת חמשת שקלים--לגלגלת  בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל 48מח ונתתה הכסף לאהרן ולבניו--פדויי העדפים בהם 49מט ויקח משה את כסף הפדיום--מאת העדפים על פדויי הלוים 50נ מאת בכור בני ישראל--לקח את הכסף  חמשה וששים ושלש מאות ואלף--בשקל הקדש 51נא ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו--על פי יהוה  כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 2
Top of Page
Top of Page