B'midvar 33
Numbers 33 Aleppo Codex
1א אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים--לצבאתם  ביד משה ואהרן 2ב ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם--על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם 3ג ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון  ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה--לעיני כל מצרים 4ד ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם--כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים

5ה ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת 6ו ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר 7ז ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל 8ח ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה 9ט ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים--ויחנו שם 10י ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף 11יא ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין 12יב ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה 13יג ויסעו מדפקה ויחנו באלוש 14יד ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות 15טו ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני 16טז ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה

17יז ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת 18יח ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה 19יט ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ 20כ ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה 21כא ויסעו מלבנה ויחנו ברסה 22כב ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה 23כג ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר 24כד ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה 25כה ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת 26כו ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת 27כז ויסעו מתחת ויחנו בתרח 28כח ויסעו מתרח ויחנו במתקה 29כט ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה 30ל ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות 31לא ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן 32לב ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד 33לג ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה 34לד ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה 35לה ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר 36לו ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש 37לז ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום

38לח ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה--וימת שם  בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש 39לט ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר  {ס}

40מ וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען--בבא בני ישראל

41מא ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה 42מב ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן 43מג ויסעו מפונן ויחנו באבת 44מד ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב 45מה ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד 46מו ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה 47מז ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו 48מח ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו 49מט ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב  {ס}

50נ וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר 51נא דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען 52נב והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במותם תשמידו 53נג והורשתם את הארץ וישבתם בה  כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה 54נד והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו--אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה  למטות אבתיכם תתנחלו 55נה ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם--והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם--על הארץ אשר אתם ישבים בה 56נו והיה כאשר דמיתי לעשות להם--אעשה לכם  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 32
Top of Page
Top of Page