T'hilim 49
Psalm 49 Aleppo Codex
1א למנצח לבני-קרח מזמור ב שמעו-זאת כל-העמים  האזינו כל-ישבי חלד

2ג גם-בני אדם גם-בני-איש--  יחד עשיר ואביון

3ד פי ידבר חכמות  והגות לבי תבונות

4ה אטה למשל אזני  אפתח בכנור חידתי

5ו למה אירא בימי רע--  עון עקבי יסובני

6ז הבטחים על-חילם  וברב עשרם יתהללו

7ח אח--לא פדה יפדה איש  לא-יתן לאלהים כפרו

8ט ויקר פדיון נפשם  וחדל לעולם

9י ויחי-עוד לנצח  לא יראה השחת

10יא כי יראה חכמים ימותו--  יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים  חילם

11יב קרבם בתימו לעולם--  משכנתם לדור ודר קראו בשמותם  עלי אדמות

12יג ואדם ביקר בל-ילין  נמשל כבהמות נדמו

13יד זה דרכם כסל למו  ואחריהם בפיהם ירצו סלה

14טו כצאן לשאול שתו--  מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר--וצירם (וצורם) לבלות שאול  מזבל לו

15טז אך-אלהים--יפדה נפשי מיד-שאול  כי יקחני סלה

16יז אל-תירא כי-יעשר איש  כי-ירבה כבוד ביתו

17יח כי לא במותו יקח הכל  לא-ירד אחריו כבודו

18יט כי-נפשו בחייו יברך  ויודך כי-תיטיב לך

19כ תבוא עד-דור אבותיו  עד-נצח לא יראו-אור

20כא אדם ביקר ולא יבין  נמשל כבהמות נדמו

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 48
Top of Page
Top of Page