Ephesians 6
Czech BKR

1Dítky poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to spravedlivé. 2Cti otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením,) 3Aby dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi.

4A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.

5Služebníci, buďte poslušni pánů tělesných s bázní a s strachem, v sprostnosti srdce vašeho, jako Krista, 6Ne na oko sloužíce, jako ti, jenž se lidem líbiti usilují, ale jako služebníci Kristovi, činíce vůli Boží z té duše, 7S dobrou myslí sloužíce, jakožto Pánu, a ne lidem, 8Vědouce, že, což by koli jeden každý učinil dobrého, za to odplatu vzíti má ode Pána, buďto služebník, buďto svobodný.

9A vy páni též se tak mějte k nim, zanechajíce pohrůžky, vědouce, že i vy také máte Pána v nebesích, a přijímání osob není u něho.

10Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. 11Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským. 12Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko. 13A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi. 14Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti, 15A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje, 16A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti. 17A lebku spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží,

18Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté, 19I za mne, aby mi dána byla řeč v otevření úst mých svobodně a směle, abych oznamoval tajemství evangelium svatého, 20Pro něžto úřad svůj konám v řetězu tomto, abych tak v něm svobodně a směle mluvil, jakž mně mluviti náleží.

21A abyste i vy věděli, co se se mnou děje a co činím, všecko vám to oznámí Tychikus, milý bratr a věrný služebník v Pánu, 22Jehož jsem pro to samo k vám poslal, abyste věděli o našich věcech a aby potěšil srdcí vašich.

23Pokoj budiž vám bratřím, a láska s věrou, od Boha Otce a Pána Jezukrista. 24Milost Boží budiž se všemi milujícími Pána našeho Jezukrista v neporušitelnosti. Amen. List tento k Efezským psán byl z Říma po Tychikovi.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Ephesians 5
Top of Page
Top of Page