Job 13
Czech BKR

1Aj, všecko to vidělo oko mé, slyšelo ucho mé, a srozumělo tomu.

2Jakož vy znáte to, znám i já, nejsem zpozdilejší než vy.

3Jistě žeť já s Všemohoucím mluviti, a s Bohem silným o svou při jednati budu.

4Nebo vy jste skladatelé lži, a lékaři marní všickni vy.

5Ó kdybyste aspoň mlčeli, a bylo by vám to za moudrost.

6Slyštež medle odpory mé, a důvodů rtů mých pozorujte.

7Zdali zastávajíce Boha silného, mluviti máte nepravost? Aneb za něho mluviti máte lest?

8Zdaliž osobu jeho přijímati budete, a o Boha silného se zasazovati?

9Zdaž vám to k dobrému bude, když na průbu vezme vás, že jakož člověk oklamán bývá, oklamati jej chcete?

10V pravdě žeť vám přísně domlouvati bude, budete-li povrchně osoby jeho šetřiti.

11Což ani důstojnost jeho vás nepředěšuje, ani strach jeho nepřikvačuje vás?

12Všecka vzácnost vaše podobná jest popelu, a hromadám bláta vyvýšení vaše.

13Postrptež mne, nechať já mluvím, přiď na mne cokoli.

14Pročež bych trhati měl maso své zuby svými, a duši svou klásti v ruku svou?

15By mne i zabil, což bych v něho nedoufal? A však cesty své před oblíčej jeho předložím.

16Onť sám jest spasení mé; nebo před oblíčej jeho pokrytec nepřijde.

17Poslouchejte pilně řeči mé, a zprávu mou pusťte v uši své.

18Aj, jižť začínám pře své vésti, vím, že zůstanu spravedliv.

19Kdo jest, ješto by mi odpíral, tak abych nyní umlknouti a umříti musil?

20Toliko té dvoji věci, ó Bože, nečiň mi, a tehdy před tváří tvou nebudu se skrývati:

21Ruku svou vzdal ode mne, a hrůza tvá nechť mne neděsí.

22Zatím povolej mne, a buduť odpovídati; aneb nechať já mluvím, a odpovídej mi.

23Jak mnoho jest mých nepravostí a hříchů? Přestoupení mé a hřích můj ukaž mi.

24Proč tvář svou skrýváš, a pokládáš mne sobě za nepřítele?

25Zdaliž list větrem se zmítající potříti chceš, a stéblo suché stihati budeš?

26Že zapisuješ proti mně hořkosti, a dáváš mi v dědictví nepravosti mladosti mé,

27A dáváš do klady nohy mé, a šetříš všech stezek mých, na paty noh mých našlapuješ;

28Ješto člověk jako hnis kazí se, a jako roucho, kteréž jí mol.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Job 12
Top of Page
Top of Page