Лука 17
Bulgarian
1И рече на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез който дохождат! 2По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките. 3Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае прости му. 4И седем пъти на ден ако ти сгреши, и седем пъти се обърне към тебе и каже: Покайвам се, прощавай му.

5И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра. 6А Господ рече: Ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.

7А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нивата: Влез да ядеш? 8Напротив не ще ли му рече: Приготви нещо да вечерям, стегни се та ми пошетай, докато ям и пия, и подир това ти ще ядеш и пиеш? 9Нима ще благодари на слугата за дето е извършил каквото е било заповядано? [[Не вярвам]]. 10Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме [само] това, което бяхме длъжни да извършим.

11И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше [границата] между Самария и Галилея. 12И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, 13извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас! 14И като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се. 15И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога, 16и падна на лице при нозете на [Исуса] и Му благодареше. И той бе самарянин. 17А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? а где са деветимата? 18Не намериха ли се [други] да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник? 19И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.

20А [Исус] попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така щото да се забелязва; 21нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.

22И рече на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите [поне] един от дните на Човешкия Син, и няма да видите. 23И като ви рекат: Ето, тук е! да не отидете, нито да тичате подире [им]. 24Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден. 25Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение. 26И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син; 27ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички. 28Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха, 29а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички,- 30подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви. 31В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива да не се връща назад. 32Помнете Лотовата жена. 33Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази. 34Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави. 35Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се вземе, а другата ще се остави. 36[[Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави]]. 37Отговарят Му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Където е трупът, там ще се съберат и орлите.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 16
Top of Page
Top of Page