Luke 17:21
New International Version
nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is in your midst."

New Living Translation
You won't be able to say, 'Here it is!' or 'It's over there!' For the Kingdom of God is already among you."

English Standard Version
nor will they say, ‘Look, here it is!’ or ‘There!’ for behold, the kingdom of God is in the midst of you.”

Berean Study Bible
Nor will people say, ‘Look, here it is,’ or ‘There it is.’ For you see, the kingdom of God is in your midst.”

New American Standard Bible
nor will they say, 'Look, here it is!' or, 'There it is!' For behold, the kingdom of God is in your midst."

King James Bible
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

Holman Christian Standard Bible
no one will say, 'Look here!' or 'There!' For you see, the kingdom of God is among you."

International Standard Version
People won't be saying, 'Look! Here it is!' or 'There it is!' because now the kingdom of God is among you."

NET Bible
nor will they say, 'Look, here it is!' or 'There!' For indeed, the kingdom of God is in your midst."

Aramaic Bible in Plain English
“Neither do they say, 'Behold, here it is!' and 'Behold, from here to there!', for behold, the Kingdom of God is within some of you.”

GOD'S WORD® Translation
They can't say, 'Here it is!' or 'There it is!' You see, the kingdom of God is within you."

Jubilee Bible 2000
neither shall they say, Behold it here! or, Behold it there! for, behold, the kingdom of God is within you.

King James 2000 Bible
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is in the midst of you.

American King James Version
Neither shall they say, See here! or, see there! for, behold, the kingdom of God is within you.

American Standard Version
neither shall they say, Lo, here! or, There! for lo, the kingdom of God is within you.

Douay-Rheims Bible
Neither shall they say: Behold here, or behold there. For lo, the kingdom of God is within you.

Darby Bible Translation
nor shall they say, Lo here, or, Lo there; for behold, the kingdom of God is in the midst of you.

English Revised Version
neither shall they say, Lo, here! or, There! for lo, the kingdom of God is within you.

Webster's Bible Translation
Neither will they say, Lo here! or lo there! for behold, the kingdom of God is within you.

Weymouth New Testament
Nor will they say, 'See here!' or 'See there!' --for the Kingdom of God is within you."

World English Bible
neither will they say, 'Look, here!' or, 'Look, there!' for behold, the Kingdom of God is within you."

Young's Literal Translation
nor shall they say, Lo, here; or lo, there; for lo, the reign of God is within you.'

Lukas 17:21 Afrikaans PWL
en hulle sal ook nie sê: ‘Let op, dit is hier!’ of: ‘Let op, dit is daar!’ nie, want let op, die Koninkryk van God is in sommige van julle.”

Luka 17:21 Albanian
dhe as nuk do të mund të thuhet: "Ja, këtu", ose: "Ja, atje"; sepse ja, mbretëria e Perëndisë është përbrenda jush''.

ﻟﻮﻗﺎ 17:21 Arabic: Smith & Van Dyke
ولا يقولون هوذا ههنا او هوذا هناك لان ها ملكوت الله داخلكم

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 17:21 Armenian (Western): NT
Եւ պիտի չըսեն. “Ահա՛ հոս է”, կամ. “Ահա՛ հոն”. որովհետեւ ահա՛ Աստուծոյ թագաւորութիւնը ձեր ներսն է»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  17:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta eztute erranen, Huná hemen, edo, hará han: ecen huná, Iaincoaren resumá barnean duçue.

Dyr Laux 17:21 Bavarian
Daa kan myn aau nit sagn: 'Haast ys gseghn; daa ist s!', older "Ä, +daa ist s!' S Reich Gottes ist y schoon mittn ünter enk."

Лука 17:21 Bulgarian
нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
沒有人能說『看,在這裡!』或『在那裡!』因為看哪,神的國就在你們中間。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
没有人能说‘看,在这里!’或‘在那里!’因为看哪,神的国就在你们中间。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
人也不得說『看哪,在這裡!』、『看哪,在那裡!』,因為神的國就在你們心裡。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
人也不得说‘看哪,在这里!’、‘看哪,在那里!’,因为神的国就在你们心里。”

路 加 福 音 17:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
人 也 不 得 說 : 看 哪 , 在 這 裡 ! 看 哪 , 在 那 裡 ! 因 為 神 的 國 就 在 你 們 心 裡 ( 心 裡 : 或 作 中 間 ) 。

路 加 福 音 17:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
人 也 不 得 说 : 看 哪 , 在 这 里 ! 看 哪 , 在 那 里 ! 因 为 神 的 国 就 在 你 们 心 里 ( 心 里 : 或 作 中 间 ) 。

Evanðelje po Luki 17:21 Croatian Bible
Niti će se moći kazati: 'Evo ga ovdje!' ili: 'Eno ga ondje!' Ta evo - kraljevstvo je Božje među vama!

Lukáš 17:21 Czech BKR
Aniž řeknou: Aj, tuto, aneb aj, tamto. Nebo aj, království Boží jestiť mezi vámi.

Lukas 17:21 Danish
Ikke heller vil man sige: Se her, eller: Se der er det; thi se, Guds Rige er inden i eder.«

Lukas 17:21 Dutch Staten Vertaling
En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἤ Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.

Westcott and Hort 1881
οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἤ Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἤ Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν.

RP Byzantine Majority Text 2005
οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε, ἤ, Ἰδοὺ ἐκεῖ. Ἰδοὺ γάρ, ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν.

Greek Orthodox Church 1904
οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ ὧδε ἤ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.

Tischendorf 8th Edition
οὐδὲ ἐροῦσιν· ἰδοὺ ὧδε ἤ, ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε, ἤ, Ἰδοὺ ἐκεῖ. ἰδοὺ γάρ, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδού, ὧδε ἤ ἰδού, Ἐκεῖ Ἰδού, γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουδε ερουσιν ιδου ωδε η εκει ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υμων εστιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουδε ερουσιν ιδου ωδε η εκει ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υμων εστιν

Stephanus Textus Receptus 1550
ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου εκει ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υμων εστιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουδε ερουσιν, Ιδου ωδε, η, Ιδου εκει. ιδου γαρ, η βασιλεια του Θεου εντος υμων εστιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου εκει ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υμων εστιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουδε ερουσιν ιδου ωδε η εκει ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υμων εστιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
oude erousin Idou hōde ē Ekei; idou gar hē basileia tou Theou entos hymōn estin.

oude erousin Idou hode e Ekei; idou gar he basileia tou Theou entos hymon estin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
oude erousin Idou hōde ē Ekei; idou gar hē basileia tou theou entos hymōn estin.

oude erousin Idou hode e Ekei; idou gar he basileia tou theou entos hymon estin.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oude erousin idou ōde ē ekei idou gar ē basileia tou theou entos umōn estin

oude erousin idou Ode E ekei idou gar E basileia tou theou entos umOn estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oude erousin idou ōde ē idou ekei idou gar ē basileia tou theou entos umōn estin

oude erousin idou Ode E idou ekei idou gar E basileia tou theou entos umOn estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oude erousin idou ōde ē idou ekei idou gar ē basileia tou theou entos umōn estin

oude erousin idou Ode E idou ekei idou gar E basileia tou theou entos umOn estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oude erousin idou ōde ē idou ekei idou gar ē basileia tou theou entos umōn estin

oude erousin idou Ode E idou ekei idou gar E basileia tou theou entos umOn estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:21 Westcott/Hort - Transliterated
oude erousin idou ōde ē ekei idou gar ē basileia tou theou entos umōn estin

oude erousin idou Ode E ekei idou gar E basileia tou theou entos umOn estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oude erousin idou ōde ē ekei idou gar ē basileia tou theou entos umōn estin

oude erousin idou Ode E ekei idou gar E basileia tou theou entos umOn estin

Lukács 17:21 Hungarian: Karoli
Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.

La evangelio laŭ Luko 17:21 Esperanto
kaj oni ne diros:Jen cxi tie, aux:Jen tie! cxar jen la regno de Dio estas inter vi.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 17:21 Finnish: Bible (1776)
Ei myös heidän pidä sanoman: katso tässä, katso siellä; sillä katso, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.

Luc 17:21 French: Darby
et on ne dira pas: Voici, il est ici; ou, voilà, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.

Luc 17:21 French: Louis Segond (1910)
On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.

Luc 17:21 French: Martin (1744)
Et on ne dira point : voici, il est ici; ou voilà, il est là; car voici, le Règne de Dieu est au-dedans de vous.

Lukas 17:21 German: Modernized
Man wird nicht sagen: Siehe hier oder da ist es! Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.

Lukas 17:21 German: Luther (1912)
man wird auch nicht sagen: Siehe hier! oder: da ist es! Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.

Lukas 17:21 German: Textbibel (1899)
Noch wird man sagen: siehe hier oder da ist es; denn siehe, das Reich Gottes ist unter euch.

Luca 17:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
Eccolo qui, o eccolo là; perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi.

Luca 17:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E non si dirà: Eccolo qui, o eccolo là; perciocchè ecco, il regno di Dio è dentro di voi.

LUKAS 17:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
tiada pula orang mengatakan: Tengoklah, ada di sini, atau ada di sana; karena kerajaan Allah itu adalah di antara kamu."

Luke 17:21 Kabyle: NT
Ur nezmir ara a d-nini : ațan dagi neɣ ațan dihin, axaṭer lḥekma n Sidi Ṛebbi ațan gar-wen.

누가복음 17:21 Korean
또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 !'

Lucas 17:21 Latin: Vulgata Clementina
neque dicent : Ecce hic, aut ecce illic. Ecce enim regnum Dei intra vos est.

Sv. Lūkass 17:21 Latvian New Testament
Un arī neteiks: Lūk, še ir, vai, lūk, tur ir, jo, lūk, Dieva valstība ir jūsos pašos.

Evangelija pagal Lukà 17:21 Lithuanian
Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: ‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes štai Dievo karalystė yra tarp jūsų”.

Luke 17:21 Maori
E kore ano ratou e mea, Na, tenei! na, tera! kei roto hoki i a koutou te rangatiratanga o te Atua:

Lukas 17:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder.

Lucas 17:21 Spanish: La Biblia de las Américas
ni dirán: ``¡Mirad, aquí está! o: ``¡Allí está! Porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está.

Lucas 17:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
ni dirán: '¡Miren, aquí está!' o: '¡Allí está!' Porque, el reino de Dios está entre ustedes."

Lucas 17:21 Spanish: Reina Valera Gómez
ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está.

Lucas 17:21 Spanish: Reina Valera 1909
Ni dirán: Helo aquí, ó helo allí: porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está.

Lucas 17:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el Reino de Dios entre vosotros está.

Lucas 17:21 Bíblia King James Atualizada Português
Nem haverá anúncios: ‘Ei-lo aqui!’ Ou: ‘Lá está!’. Pois o Reino de Deus já está entre vós!”

Lucas 17:21 Portugese Bible
nem dirão: Ei-lo aqui! ou: Eí-lo ali! pois o reino de Deus está dentro de vós.   

Luca 17:21 Romanian: Cornilescu
Nu se va zice: ,Uite -o aici`, sau: ,Uite -o acolo!` Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru.``

От Луки 17:21 Russian: Synodal Translation (1876)
и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.

От Луки 17:21 Russian koi8r
и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.

Luke 17:21 Shuar New Testament
Jui awai, nuisha awai Tφchamniaiti. Warφ, Yusa akupeamurinkia atumiin pujawai" Tφmiayi.

Lukas 17:21 Swedish (1917)
ej heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 'Där är det.' Ty se, Guds rike är invärtes i eder.»

Luka 17:21 Swahili NT
Wala hakuna atakayeweza kusema, Uko hapa, au Uko pale. Kwa kweli Ufalme wa Mungu uko kati yenu."

Lucas 17:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ni sasabihin man nila, Naririto! o Naririyan! sapagka't narito, ang kaharian ng Dios ay nasa loob ninyo.

Ǝlinjil wa n Luqa 17:21 Tawallamat Tamajaq NT
Wǝr mad zʼitǝwǝnnu: Ǝnta da, wala Ǝnta den. Ǝssǝnat as, Taɣmar ta n Mǝššina tǝlla gar-ewwan.»

ลูกา 17:21 Thai: from KJV
และเขาจะไม่พูดว่า `มาดูนี่' หรือ `ไปดูโน่น' เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่านทั้งหลาย"

Luka 17:21 Turkish
İnsanlar da, ‹İşte burada› ya da, ‹İşte şurada› demeyecekler. Çünkü Tanrının Egemenliği içinizdedir.››

Лука 17:21 Ukrainian: NT
анї казати муть: Дивись, ось воно; або: Дивись, он, бо царство Боже у вас усерединї.

Luke 17:21 Uma New Testament
Uma mpai' ria to mpo'uli': `Hilo, ohe'i-mi Kamagaua' -na Alata'ala,' ba `Etu-mi mai Kamagaua' Alata'ala,' apa' Alata'ala jadi' Magau' hi laintongo' -ni."

Lu-ca 17:21 Vietnamese (1934)
và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi.

Luke 17:20
Top of Page
Top of Page