KATA LOUKAN 17
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1eipen de pros tous mathētas autou anendekton estin tou ta skandala mē elthein ouai de di ou erchetai 2lusitelei autō ei lithos mulikos perikeitai peri ton trachēlon autou kai erriptai eis tēn thalassan ē ina skandalisē tōn mikrōn toutōn ena 3prosechete eautois ean amartē o adelphos sou epitimēson autō kai ean metanoēsē aphes autō 4kai ean eptakis tēs ēmeras amartēsē eis se kai eptakis epistrepsē pros se legōn metanoō aphēseis autō

5kai eipan oi apostoloi tō kuriō prosthes ēmin pistin 6eipen de o kurios ei echete pistin ōs kokkon sinapeōs elegete an tē sukaminō tautē ekrizōthēti kai phuteuthēti en tē thalassē kai upēkousen an umin

7tis de ex umōn doulon echōn arotriōnta ē poimainonta os eiselthonti ek tou agrou erei autō eutheōs parelthōn anapese 8all ouchi erei autō etoimason ti deipnēsō kai perizōsamenos diakonei moi eōs phagō kai piō kai meta tauta phagesai kai piesai su 9mē echei charin tō doulō oti epoiēsen ta diatachthenta 10outōs kai umeis otan poiēsēte panta ta diatachthenta umin legete oti douloi achreioi esmen o ōpheilomen poiēsai pepoiēkamen

11kai egeneto en tō poreuesthai eis ierousalēm kai autos diērcheto dia meson samarias kai galilaias 12kai eiserchomenou autou eis tina kōmēn upēntēsan autō deka leproi andres oi estēsan porrōthen 13kai autoi ēran phōnēn legontes iēsou epistata eleēson ēmas 14kai idōn eipen autois poreuthentes epideixate eautous tois iereusin kai egeneto en tō upagein autous ekatharisthēsan 15eis de ex autōn idōn oti iathē upestrepsen meta phōnēs megalēs doxazōn ton theon 16kai epesen epi prosōpon para tous podas autou eucharistōn autō kai autos ēn samaritēs 17apokritheis de o iēsous eipen ouchi oi deka ekatharisthēsan oi ennea pou 18ouch eurethēsan upostrepsantes dounai doxan tō theō ei mē o allogenēs outos 19kai eipen autō anastas poreuou ē pistis sou sesōken se

20eperōtētheis de upo tōn pharisaiōn pote erchetai ē basileia tou theou apekrithē autois kai eipen ouk erchetai ē basileia tou theou meta paratērēseōs 21oude erousin idou ōde ē ekei idou gar ē basileia tou theou entos umōn estin

22eipen de pros tous mathētas eleusontai ēmerai ote epithumēsete mian tōn ēmerōn tou uiou tou anthrōpou idein kai ouk opsesthe 23kai erousin umin idou ekei idou ōde mē apelthēte mēde diōxēte 24ōsper gar ē astrapē astraptousa ek tēs upo ton ouranon eis tēn up ouranon lampei outōs estai o uios tou anthrōpou en tē ēmera autou 25prōton de dei auton polla pathein kai apodokimasthēnai apo tēs geneas tautēs 26kai kathōs egeneto en tais ēmerais nōe outōs estai kai en tais ēmerais tou uiou tou anthrōpou 27ēsthion epinon egamoun egamizonto achri ēs ēmeras eisēlthen nōe eis tēn kibōton kai ēlthen o kataklusmos kai apōlesen apantas 28omoiōs kathōs egeneto en tais ēmerais lōt ēsthion epinon ēgorazon epōloun ephuteuon ōkodomoun 29ē de ēmera exēlthen lōt apo sodomōn ebrexen pur kai theion ap ouranou kai apōlesen apantas 30kata ta auta estai ē ēmera o uios tou anthrōpou apokaluptetai 31en ekeinē tē ēmera os estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia mē katabatō arai auta kai o en agrō omoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō 32mnēmoneuete tēs gunaikos lōt 33os ean zētēsē tēn psuchēn autou peripoiēsasthai apolesei autēn kai os ean apolesei zōogonēsei autēn 34legō umin tautē tē nukti esontai duo epi klinēs mias eis paralēmphthēsetai kai o eteros aphethēsetai 35esontai duo alēthousai epi to auto ē mia paralēmphthēsetai ē de etera aphethēsetai 37kai apokrithentes legousin autō pou kurie o de eipen autois opou to sōma ekei kai oi aetoi episunachthēsontai

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Luke 16
Top of Page
Top of Page