KATA LOUKAN 17
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1eipen de pros tous mathētas anendekton estin tou mē elthein ta skandala ouai de di ou erchetai 2lusitelei autō ei mulos onikos perikeitai peri ton trachēlon autou kai erriptai eis tēn thalassan ē ina skandalisē ena tōn mikrōn toutōn 3prosechete eautois ean de amartē eis se o adelphos sou epitimēson autō kai ean metanoēsē aphes autō 4kai ean eptakis tēs ēmeras amartē eis se kai eptakis tēs ēmeras epistrepsē epi se legōn metanoō aphēseis autō

5kai eipon oi apostoloi tō kuriō prosthes ēmin pistin 6eipen de o kurios ei eichete pistin ōs kokkon sinapeōs elegete an tē sukaminō tautē ekrizōthēti kai phuteuthēti en tē thalassē kai upēkousen an umin

7tis de ex umōn doulon echōn arotriōnta ē poimainonta os eiselthonti ek tou agrou erei eutheōs parelthōn anapesai 8all ouchi erei autō etoimason ti deipnēsō kai perizōsamenos diakonei moi eōs phagō kai piō kai meta tauta phagesai kai piesai su 9mē charin echei tō doulō ekeinō oti epoiēsen ta diatachthenta autō ou dokō 10outōs kai umeis otan poiēsēte panta ta diatachthenta umin legete oti douloi achreioi esmen oti o ōpheilomen poiēsai pepoiēkamen

11kai egeneto en tō poreuesthai auton eis ierousalēm kai autos diērcheto dia mesou samareias kai galilaias 12kai eiserchomenou autou eis tina kōmēn apēntēsan autō deka leproi andres oi estēsan porrōthen 13kai autoi ēran phōnēn legontes iēsou epistata eleēson ēmas 14kai idōn eipen autois poreuthentes epideixate eautous tois iereusin kai egeneto en tō upagein autous ekatharisthēsan 15eis de ex autōn idōn oti iathē upestrepsen meta phōnēs megalēs doxazōn ton theon 16kai epesen epi prosōpon para tous podas autou eucharistōn autō kai autos ēn samareitēs 17apokritheis de o iēsous eipen ouchi oi deka ekatharisthēsan oi de ennea pou 18ouch eurethēsan upostrepsantes dounai doxan tō theō ei mē o allogenēs outos 19kai eipen autō anastas poreuou ē pistis sou sesōken se

20eperōtētheis de upo tōn pharisaiōn pote erchetai ē basileia tou theou apekrithē autois kai eipen ouk erchetai ē basileia tou theou meta paratērēseōs 21oude erousin idou ōde ē idou ekei idou gar ē basileia tou theou entos umōn estin

22eipen de pros tous mathētas eleusontai ēmerai ote epithumēsete mian tōn ēmerōn tou uiou tou anthrōpou idein kai ouk opsesthe 23kai erousin umin idou ōde ē idou ekei mē apelthēte mēde diōxēte 24ōsper gar ē astrapē ē astraptousa ek tēs up ouranon eis tēn up ouranon lampei outōs estai kai o uios tou anthrōpou en tē ēmera autou 25prōton de dei auton polla pathein kai apodokimasthēnai apo tēs geneas tautēs 26kai kathōs egeneto en tais ēmerais tou nōe outōs estai kai en tais ēmerais tou uiou tou anthrōpou 27ēsthion epinon egamoun exegamizonto achri ēs ēmeras eisēlthen nōe eis tēn kibōton kai ēlthen o kataklusmos kai apōlesen apantas 28omoiōs kai ōs egeneto en tais ēmerais lōt ēsthion epinon ēgorazon epōloun ephuteuon ōkodomoun 29ē de ēmera exēlthen lōt apo sodomōn ebrexen pur kai theion ap ouranou kai apōlesen apantas 30kata tauta estai ē ēmera o uios tou anthrōpou apokaluptetai 31en ekeinē tē ēmera os estai epi tou dōmatos kai ta skeuē autou en tē oikia mē katabatō arai auta kai o en tō agrō omoiōs mē epistrepsatō eis ta opisō 32mnēmoneuete tēs gunaikos lōt 33os ean zētēsē tēn psuchēn autou sōsai apolesei autēn kai os ean apolesē autēn zōogonēsei autēn 34legō umin tautē tē nukti esontai duo epi klinēs mias o eis paralēphthēsetai kai o eteros aphethēsetai 35duo esontai alēthousai epi to auto ē mia paralēphthēsetai kai ē etera aphethēsetai duo esontai en tō agrō o eis paralēphthēsetai kai o eteros aphethēsetai 37kai apokrithentes legousin autō pou kurie o de eipen autois opou to sōma ekei sunachthēsontai oi aetoi

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Luke 16
Top of Page
Top of Page