KATA LOUKAN 16
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1elegen de kai pros tous mathētas autou anthrōpos tis ēn plousios os eichen oikonomon kai outos dieblēthē autō ōs diaskorpizōn ta uparchonta autou 2kai phōnēsas auton eipen autō ti touto akouō peri sou apodos ton logon tēs oikonomias sou ou gar dunēsē eti oikonomein 3eipen de en eautō o oikonomos ti poiēsō oti o kurios mou aphaireitai tēn oikonomian ap emou skaptein ouk ischuō epaitein aischunomai 4egnōn ti poiēsō ina otan metastathō tēs oikonomias dexōntai me eis tous oikous autōn 5kai proskalesamenos ena ekaston tōn chreōpheiletōn tou kuriou eautou elegen tō prōtō poson opheileis tō kuriō mou 6o de eipen ekaton batous elaiou kai eipen autō dexai sou to gramma kai kathisas tacheōs grapson pentēkonta 7epeita eterō eipen su de poson opheileis o de eipen ekaton korous sitou kai legei autō dexai sou to gramma kai grapson ogdoēkonta 8kai epēnesen o kurios ton oikonomon tēs adikias oti phronimōs epoiēsen oti oi uioi tou aiōnos toutou phronimōteroi uper tous uious tou phōtos eis tēn genean eautōn eisin 9kagō umin legō poiēsate eautois philous ek tou mamōna tēs adikias ina otan eklipēte dexōntai umas eis tas aiōnious skēnas

10o pistos en elachistō kai en pollō pistos estin kai o en elachistō adikos kai en pollō adikos estin 11ei oun en tō adikō mamōna pistoi ouk egenesthe to alēthinon tis umin pisteusei 12kai ei en tō allotriō pistoi ouk egenesthe to umeteron tis umin dōsei 13oudeis oiketēs dunatai dusi kuriois douleuein ē gar ton ena misēsei kai ton eteron agapēsei ē enos anthexetai kai tou eterou kataphronēsei ou dunasthe theō douleuein kai mamōna

14ēkouon de tauta panta kai oi pharisaioi philarguroi uparchontes kai exemuktērizon auton 15kai eipen autois umeis este oi dikaiountes eautous enōpion tōn anthrōpōn o de theos ginōskei tas kardias umōn oti to en anthrōpois upsēlon bdelugma enōpion tou theou estin

16o nomos kai oi prophētai eōs iōannou apo tote ē basileia tou theou euangelizetai kai pas eis autēn biazetai 17eukopōteron de estin ton ouranon kai tēn gēn parelthein ē tou nomou mian keraian pesein

18pas o apoluōn tēn gunaika autou kai gamōn eteran moicheuei kai pas o apolelumenēn apo andros gamōn moicheuei

19anthrōpos de tis ēn plousios kai enedidusketo porphuran kai busson euphrainomenos kath ēmeran lamprōs 20ptōchos de tis ēn onomati lazaros os ebeblēto pros ton pulōna autou ēlkōmenos 21kai epithumōn chortasthēnai apo tōn psichiōn tōn piptontōn apo tēs trapezēs tou plousiou alla kai oi kunes erchomenoi apeleichon ta elkē autou 22egeneto de apothanein ton ptōchon kai apenechthēnai auton upo tōn angelōn eis ton kolpon tou abraam apethanen de kai o plousios kai etaphē 23kai en tō adē eparas tous ophthalmous autou uparchōn en basanois ora ton abraam apo makrothen kai lazaron en tois kolpois autou 24kai autos phōnēsas eipen pater abraam eleēson me kai pempson lazaron ina bapsē to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxē tēn glōssan mou oti odunōmai en tē phlogi tautē 25eipen de abraam teknon mnēsthēti oti apelabes su ta agatha sou en tē zōē sou kai lazaros omoiōs ta kaka nun de ode parakaleitai su de odunasai 26kai epi pasin toutois metaxu ēmōn kai umōn chasma mega estēriktai opōs oi thelontes diabēnai enteuthen pros umas mē dunōntai mēde oi ekeithen pros ēmas diaperōsin 27eipen de erōtō oun se pater ina pempsēs auton eis ton oikon tou patros mou 28echō gar pente adelphous opōs diamarturētai autois ina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou 29legei autō abraam echousin mōsea kai tous prophētas akousatōsan autōn 30o de eipen ouchi pater abraam all ean tis apo nekrōn poreuthē pros autous metanoēsousin 31eipen de autō ei mōseōs kai tōn prophētōn ouk akouousin oude ean tis ek nekrōn anastē peisthēsontai

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Luke 15
Top of Page
Top of Page