Римляни 7
Bulgarian
1Или не знаете, братя, (защото говоря на човеци, които знаят [що е] закон), че законът владее над човека само, докогато той е жив? 2Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, до когато той е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжевия закон. 3И тъй, ако при живота на мъжа [си] тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът [й], свободна е от тоя закон, и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.

4И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, [сиреч], с възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. 5Защото, когато бяхме плътски, греховните страсти, които [се възбуждаха] чрез закона, действуваха във вашите [телесни] части, за да принасяме плод който докарва смърт; 6но сега, като умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона; тъй щото ние служим по нов дух, а не по старата буква.

7Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде! Но [напротив], не бих познал греха освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието [е грях], ако законът не беше казвал: "Не пожелавай". 8Но грехът понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание; защото без закон грехът е мъртъв. 9И аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях: 10намерих, [че самата] заповед, която [бе назначена] да докара живот, докара ми смърт. 11Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. 12Тъй щото законът е свет, и заповедта света, праведна и добра.

13Тогава, това ли, което е добро, стана смърт за мене? Да не бъде! Но грехът ми причинява смърт чрез това добро [нещо], за да се показва, че е грях, тъй щото чрез заповедта, грехът да стане много грешен.

14Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха. 15Защото не зная какво правя: понеже не върша това, което искам; но онова което мразя, него върша. 16Обаче, ако върша, това, което не искам, съгласен съм със закона, че е добър. 17Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. 18Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. 19Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша. 20Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене.

21И тъй, намирам [тоя] закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. 22Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; 23но в [телесните] си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. 24Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт? 25Благодарение Богу! [има избавление] чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта- на греховния закон.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Romans 6
Top of Page
Top of Page