Римляни 8
Bulgarian
1Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [[които ходят, не по плът но по Дух]]. 2Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. 3Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе ослабнал чрез плътта, Бог [го извърши] като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът и [в жертва] за грях, и осъди греха в плътта, 4за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим, не по плът, но по Дух. 5Защото тия, които са плътски, копнеят за плътското; а тия, които са духовни- за духовното. 6Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир. 7Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може; 8и тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога.

9Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. 10Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. 11И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.

12И тъй, братя, ние имаме длъжност, [обаче], не към плътта, та да живеем плътски. 13Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. 14Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. 15Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче! 16[Така] самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада. 17И ако [сме] чада то [сме] и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с [Него], да се и прославяме заедно с [Него].

18Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас. 19Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването [ни като] Божии синове. 20Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, 21с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението, [и ще премине] в славната свобода на Божиите чада. 22Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега. 23И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, [сиреч], изкупването на нашето тяло. 24Защото с [тая] надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда [изпълнена], не е [вече] надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда? 25Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.

26Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в [нашите] неизговорими стенания; 27а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията [воля].

28Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според [Неговото] намерение. 29Защото, които предузна, тях и предопредели [да бъдат] съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя; 30а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.

31И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? 32Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко? 33Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава? 34Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува за нас? 35Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож?

36([защото], както е писано: "Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овце за клане").

37Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. 38Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, 39нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Romans 7
Top of Page
Top of Page