PROS KORINTHIOUS A΄ 11
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1mimētai mou ginesthe kathōs kagō christou

2epainō de umas adelphoi oti panta mou memnēsthe kai kathōs paredōka umin tas paradoseis katechete 3thelō de umas eidenai oti pantos andros ē kephalē o christos estin kephalē de gunaikos o anēr kephalē de christou o theos 4pas anēr proseuchomenos ē prophēteuōn kata kephalēs echōn kataischunei tēn kephalēn autou 5pasa de gunē proseuchomenē ē prophēteuousa akatakaluptō tē kephalē kataischunei tēn kephalēn eautēs en gar estin kai to auto tē exurēmenē 6ei gar ou katakaluptetai gunē kai keirasthō ei de aischron gunaiki to keirasthai ē xurasthai katakaluptesthō 7anēr men gar ouk opheilei katakaluptesthai tēn kephalēn eikōn kai doxa theou uparchōn gunē de doxa andros estin 8ou gar estin anēr ek gunaikos alla gunē ex andros 9kai gar ouk ektisthē anēr dia tēn gunaika alla gunē dia ton andra 10dia touto opheilei ē gunē exousian echein epi tēs kephalēs dia tous angelous 11plēn oute anēr chōris gunaikos oute gunē chōris andros en kuriō 12ōsper gar ē gunē ek tou andros outōs kai o anēr dia tēs gunaikos ta de panta ek tou theou 13en umin autois krinate prepon estin gunaika akatakalupton tō theō proseuchesthai 14ē oude autē ē phusis didaskei umas oti anēr men ean koma atimia autō estin 15gunē de ean koma doxa autē estin oti ē komē anti peribolaiou dedotai 16ei de tis dokei philoneikos einai ēmeis toiautēn sunētheian ouk echomen oude ai ekklēsiai tou theou

17touto de parangellōn ouk epainō oti ouk eis to kreitton all eis to ētton sunerchesthe 18prōton men gar sunerchomenōn umōn en ekklēsia akouō schismata en umin uparchein kai meros ti pisteuō 19dei gar kai aireseis en umin einai ina oi dokimoi phaneroi genōntai en umin 20sunerchomenōn oun umōn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon phagein 21ekastos gar to idion deipnon prolambanei en tō phagein kai os men peina os de methuei 22mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ē tēs ekklēsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mē echontas ti umin eipō epainesō umas en toutō ouk epainō

23egō gar parelabon apo tou kuriou o kai paredōka umin oti o kurios iēsous en tē nukti ē paredidoto elaben arton 24kai eucharistēsas eklasen kai eipen labete phagete touto mou estin to sōma to uper umōn klōmenon touto poieite eis tēn emēn anamnēsin 25ōsautōs kai to potērion meta to deipnēsai legōn touto to potērion ē kainē diathēkē estin en tō emō aimati touto poieite osakis an pinēte eis tēn emēn anamnēsin 26osakis gar an esthiēte ton arton touton kai to potērion touto pinēte ton thanaton tou kuriou katangellete achris ou an elthē

27ōste os an esthiē ton arton touton ē pinē to potērion tou kuriou anaxiōs tou kuriou enochos estai tou sōmatos kai tou aimatos tou kuriou 28dokimazetō de anthrōpos eauton kai outōs ek tou artou esthietō kai ek tou potēriou pinetō 29o gar esthiōn kai pinōn anaxiōs krima eautō esthiei kai pinei mē diakrinōn to sōma tou kuriou 30dia touto en umin polloi astheneis kai arrōstoi kai koimōntai ikanoi 31ei gar eautous diekrinomen ouk an ekrinometha 32krinomenoi de upo kuriou paideuometha ina mē sun tō kosmō katakrithōmen

33ōste adelphoi mou sunerchomenoi eis to phagein allēlous ekdechesthe 34ei de tis peina en oikō esthietō ina mē eis krima sunerchēsthe ta de loipa ōs an elthō diataxomai

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page