ἀγοραῖς
Englishman's Concordance
ἀγοραῖς (agorais) — 6 Occurrences

Matthew 11:16 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα
NAS: sitting in the market places, who
KJV: sitting in the markets, and calling
INT: in the markets and calling out

Matthew 23:7 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι
NAS: and respectful greetings in the market places, and being called
KJV: in the markets, and
INT: in the marketplaces and to be called

Mark 6:56 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς
NAS: the sick in the market places, and imploring
KJV: the sick in the streets, and besought
INT: in the marketplaces they laid those who

Mark 12:38 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς
NAS: and [like] respectful greetings in the market places,
KJV: in the marketplaces,
INT: in the marketplaces

Luke 11:43 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς
NAS: and the respectful greetings in the market places.
KJV: greetings in the markets.
INT: in the marketplaces

Luke 20:46 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας
NAS: respectful greetings in the market places, and chief seats
KJV: in the markets, and
INT: in the marketplaces and first seats

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page