ἀφθαρσίαν
Englishman's Concordance
ἀφθαρσίαν (aphtharsian) — 5 Occurrences

Romans 2:7 N-AFS
GRK: τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν
NAS: and honor and immortality, eternal
KJV: honour and immortality, eternal life:
INT: honor and immortality are seeking life

1 Corinthians 15:50 N-AFS
GRK: φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ
NAS: inherit the imperishable.
KJV: corruption inherit incorruption.
INT: decay the immortality does inherit

1 Corinthians 15:53 N-AFS
GRK: τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ
NAS: put on the imperishable, and this
KJV: must put on incorruption, and this
INT: this to put on imperishable and the

1 Corinthians 15:54 Noun-AFS
GRK: ἐνδύσηται τὴν ἀφθαρσίαν καὶ τὸ
INT: shall have put on the imperishable and the

2 Timothy 1:10 N-AFS
GRK: ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ
NAS: life and immortality to light
KJV: life and immortality to light through
INT: life and immortality by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page