ἀθανασίαν
Englishman's Concordance
ἀθανασίαν (athanasian) — 3 Occurrences

1 Corinthians 15:53 N-AFS
GRK: τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν
NAS: mortal must put on immortality.
KJV: mortal [must] put on immortality.
INT: this to put on immortality

1 Corinthians 15:54 N-AFS
GRK: τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν τότε γενήσεται
NAS: will have put on immortality, then
KJV: shall have put on immortality, then
INT: this put on immortality then will come to pass

1 Timothy 6:16 N-AFS
GRK: μόνος ἔχων ἀθανασίαν φῶς οἰκῶν
NAS: possesses immortality and dwells
KJV: hath immortality, dwelling
INT: alone has immortality in light dwelling

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page