ἠπείθουν
Englishman's Concordance
ἠπείθουν (ēpeithoun) — 1 Occurrence

Acts 19:9 V-IIA-3P
GRK: ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν
NAS: were becoming hardened and disobedient, speaking evil
KJV: and believed not, but spake evil
INT: were hardened and disobeyed speaking evil of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page