ἐπιδώσει
Englishman's Concordance
ἐπιδώσει (epidōsei) — 4 Occurrences

Matthew 7:9 V-FIA-3S
GRK: μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ
NAS: for a loaf, will give him a stone?
INT: not a stone will he give him

Matthew 7:10 V-FIA-3S
GRK: μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ
NAS: for a fish, he will not give him a snake,
INT: not a serpent will he give him

Luke 11:11 V-FIA-3S
GRK: ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει
NAS: for a fish; he will not give him a snake
KJV: that is a father, will he give him
INT: a serpent to him will he give

Luke 11:12 V-FIA-3S
GRK: αἰτήσει ᾠόν ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον
NAS: for an egg, he will not give him a scorpion,
INT: he should ask an egg will he give to him a scorpion

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page