ἐποικοδομεῖ
Englishman's Concordance
ἐποικοδομεῖ (epoikodomei) — 3 Occurrences

1 Corinthians 3:10 V-PIA-3S
GRK: ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ ἕκαστος δὲ
NAS: and another is building on it. But each man
KJV: and another buildeth thereon. But let
INT: another however builds up each man however

1 Corinthians 3:10 V-PIA-3S
GRK: βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ
NAS: must be careful how he builds on it.
KJV: take heed how he buildeth thereupon.
INT: let take heed how he builds up

1 Corinthians 3:12 V-PIA-3S
GRK: δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν
NAS: any man builds on the foundation
KJV: Now if any man build upon this
INT: moreover anyone builds upon the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page