ἐξέδετο
Englishman's Concordance
ἐξέδετο (exedeto) — 3 Occurrences

Matthew 21:33 V-AIM-3S
GRK: πύργον καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
NAS: A TOWER, and rented it out to vine-growers
KJV: let it out to husbandmen, and
INT: a tower and rented out it to tenants

Mark 12:1 V-AIM-3S
GRK: πύργον καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
NAS: A TOWER, and rented it out to vine-growers
KJV: let it out to husbandmen, and
INT: a tower and rented out it to tenants

Luke 20:9 V-AIM-3S
GRK: ἀμπελῶνα καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς
NAS: a vineyard and rented it out to vine-growers,
KJV: let it forth to husbandmen, and
INT: a vineyard and rented it to tenants

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page