ἁγίαν
Englishman's Concordance
ἁγίαν (hagian) — 6 Occurrences

Matthew 4:5 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ
NAS: took Him into the holy city
KJV: up into the holy city, and
INT: to the holy city and

Matthew 27:53 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ
NAS: they entered the holy city
KJV: and went into the holy city, and
INT: into the holy city and

Romans 12:1 Adj-AFS
GRK: θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τῷ θεῷ
NAS: a living and holy sacrifice,
KJV: sacrifice, holy, acceptable
INT: a sacrifice living holy to God

Revelation 11:2 Adj-AFS
GRK: πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας
NAS: and they will tread under foot the holy city
KJV: and the holy city
INT: city holy will they trample upon months

Revelation 21:2 Adj-AFS
GRK: πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν
NAS: And I saw the holy city, new
KJV: John saw the holy city, new
INT: city holy Jerusalem new

Revelation 21:10 Adj-AFS
GRK: πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν
NAS: and showed me the holy city,
KJV: city, the holy Jerusalem,
INT: city holy Jerusalem descending

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page