ὑποτάσσεται
Englishman's Concordance
ὑποτάσσεται (hypotassetai) — 5 Occurrences

Luke 10:17 V-PIM/P-3S
GRK: τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν
NAS: the demons are subject to us in Your name.
KJV: the devils are subject unto us
INT: the demons are subject to us through

Luke 10:20 V-PIM/P-3S
GRK: πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται χαίρετε δὲ
NAS: that the spirits are subject to you, but rejoice
KJV: the spirits are subject unto you;
INT: spirits to you are subjected rejoice moreover

Romans 8:7 V-PIM/P-3S
GRK: θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ γὰρ
NAS: God; for it does not subject itself to the law
KJV: it is not subject to the law of God,
INT: of God not is subject not even indeed

1 Corinthians 14:32 V-PIM/P-3S
GRK: προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται
NAS: of prophets are subject to prophets;
KJV: of the prophets are subject to the prophets.
INT: of prophets to prophets are subject

Ephesians 5:24 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ χριστῷ
NAS: But as the church is subject to Christ,
KJV: the church is subject unto Christ,
INT: the church is subjected to Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5293
38 Occurrences


ὑπετάγη — 1 Occ.
ὑπετάγησαν — 1 Occ.
ὑπέταξας — 1 Occ.
ὑπέταξεν — 3 Occ.
ὑποταγῇ — 1 Occ.
ὑποταγήσεται — 1 Occ.
ὑποταγησόμεθα — 1 Occ.
Ὑποτάγητε — 3 Occ.
ὑποταγέντων — 1 Occ.
ὑποτάσσησθε — 1 Occ.
ὑποτάσσεσθαι — 3 Occ.
ὑποτάσσεσθε — 1 Occ.
ὑποτασσέσθω — 1 Occ.
ὑποτασσέσθωσαν — 1 Occ.
ὑποτάσσεται — 5 Occ.
ὑποτασσόμεναι — 2 Occ.
ὑποτασσομένας — 1 Occ.
ὑποτασσόμενοι — 2 Occ.
ὑποτασσόμενος — 1 Occ.
ὑποτάξαι — 2 Occ.
ὑποτάξαντα — 1 Occ.
ὑποτάξαντι — 1 Occ.
ὑποτάξαντος — 1 Occ.
ὑποτεταγμένα — 1 Occ.
ὑποτέτακται — 1 Occ.
Additional Entries
ὑποταγῇ — 1 Occ.
ὑποταγήσεται — 1 Occ.
ὑποταγησόμεθα — 1 Occ.
Ὑποτάγητε — 3 Occ.
ὑποταγέντων — 1 Occ.
ὑποτάσσησθε — 1 Occ.
ὑποτάσσεσθαι — 3 Occ.
ὑποτάσσεσθε — 1 Occ.
ὑποτασσέσθω — 1 Occ.
ὑποτασσέσθωσαν — 1 Occ.
ὑποτασσόμεναι — 2 Occ.
ὑποτασσομένας — 1 Occ.
ὑποτασσόμενοι — 2 Occ.
ὑποτασσόμενος — 1 Occ.
ὑποτάξαι — 2 Occ.
ὑποτάξαντα — 1 Occ.
ὑποτάξαντι — 1 Occ.
ὑποτάξαντος — 1 Occ.
ὑποτεταγμένα — 1 Occ.
ὑποτέτακται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page