5293. ὑποτάσσω (hupotassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5293. ὑποτάσσω (hupotassó) — 38 Occurrences

Luke 2:51 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς καὶ
NAS: to Nazareth, and He continued in subjection to them; and His mother
KJV: and was subject unto them: but
INT: and he was subject to them And

Luke 10:17 V-PIM/P-3S
GRK: τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν
NAS: the demons are subject to us in Your name.
KJV: the devils are subject unto us
INT: the demons are subject to us through

Luke 10:20 V-PIM/P-3S
GRK: πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται χαίρετε δὲ
NAS: that the spirits are subject to you, but rejoice
KJV: the spirits are subject unto you;
INT: spirits to you are subjected rejoice moreover

Romans 8:7 V-PIM/P-3S
GRK: θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ γὰρ
NAS: God; for it does not subject itself to the law
KJV: it is not subject to the law of God,
INT: of God not is subject not even indeed

Romans 8:20 V-AIP-3S
GRK: ἡ κτίσις ὑπετάγη οὐχ ἑκοῦσα
NAS: For the creation was subjected to futility,
KJV: the creature was made subject to vanity,
INT: the creation was subjected not willingly

Romans 8:20 V-APA-AMS
GRK: διὰ τὸν ὑποτάξαντα ἐφ' ἑλπίδι
NAS: but because of Him who subjected it, in hope
KJV: by reason of him who hath subjected [the same] in
INT: because of the [one] having subjected [it] in hope

Romans 10:3 V-AIP-3P
GRK: θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν
NAS: their own, they did not subject themselves to the righteousness
KJV: not submitted themselves unto the righteousness
INT: of God not they submitted

Romans 13:1 V-PMM-3S
GRK: ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω οὐ γὰρ
NAS: person is to be in subjection to the governing
KJV: soul be subject unto the higher
INT: to authorities above [him] let be subject not indeed

Romans 13:5 V-PNM
GRK: διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ μόνον
NAS: it is necessary to be in subjection, not only
KJV: [ye] must needs be subject, not
INT: Therefore necessary [it is] to be subject not only

1 Corinthians 14:32 V-PIM/P-3S
GRK: προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται
NAS: of prophets are subject to prophets;
KJV: of the prophets are subject to the prophets.
INT: of prophets to prophets are subject

1 Corinthians 14:34 V-PMM/P-3P
GRK: λαλεῖν ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν καθὼς καὶ
NAS: to speak, but are to subject themselves, just
KJV: but [they are commanded] to be under obedience, as
INT: to speak but to be in submission as also

1 Corinthians 15:27 V-AIA-3S
GRK: πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς
NAS: For HE HAS PUT ALL THINGS
KJV: For he hath put all things under
INT: all things indeed he put in subjection under the

1 Corinthians 15:27 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι πάντα ὑποτέτακται δῆλον ὅτι
NAS: THINGS IN SUBJECTION UNDER
KJV: all things are put under [him, it is] manifest
INT: that all things have been put in subjection [it is] manifest that

1 Corinthians 15:27 V-APA-GMS
GRK: ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ
NAS: All things are put in subjection, it is evident
KJV: which did put all things under him.
INT: [it is] except the [one] having put in subjection to him

1 Corinthians 15:28 V-ASP-3S
GRK: ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ
NAS: things are subjected to Him, then
KJV: all things shall be subdued unto him,
INT: when moreover shall have been put in subjection to him

1 Corinthians 15:28 V-FIP-3S
GRK: ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι
NAS: also will be subjected to the One who subjected
KJV: himself be subject unto him that put
INT: the Son will be put in subjection to the [one] having put in subjection

1 Corinthians 15:28 V-APA-DMS
GRK: ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ
NAS: will be subjected to the One who subjected all
KJV: all things under him,
INT: will be put in subjection to the [one] having put in subjection to him

1 Corinthians 16:16 V-PSM/P-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις
NAS: that you also be in subjection to such men
KJV: ye submit yourselves unto such,
INT: also you be subject to such

Ephesians 1:22 V-AIA-3S
GRK: καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς
NAS: And He put all things
KJV: And hath put all [things] under
INT: and all things he put under the

Ephesians 5:21 V-PPM/P-NMP
GRK: ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν
NAS: and be subject to one another
KJV: Submitting yourselves one to another
INT: submitting yourselves to one another in

Ephesians 5:24 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ χριστῷ
NAS: But as the church is subject to Christ,
KJV: the church is subject unto Christ,
INT: the church is subjected to Christ

Philippians 3:21 V-ANA
GRK: αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ
NAS: even to subject all things
KJV: even to subdue all things
INT: of him even to subdue to himself the

Colossians 3:18 V-PMM-2P
GRK: Αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν
NAS: Wives, be subject to your husbands,
KJV: Wives, submit yourselves unto your own
INT: Wives submit yourselves to your own husbands

Titus 2:5 V-PPM/P-AFP
GRK: οἰκουργούς ἀγαθάς ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις
NAS: kind, being subject to their own
KJV: good, obedient to their own
INT: keepers at home kind subject to the own

Titus 2:9 V-PNM
GRK: ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν
NAS: [Urge] bondslaves to be subject to their own
KJV: [Exhort] servants to be obedient unto their own
INT: to their own masters to be subject in everything

Titus 3:1 V-PNM
GRK: ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι πειθαρχεῖν πρὸς
NAS: Remind them to be subject to rulers,
KJV: in mind to be subject to principalities
INT: to rulers to authorities to be subject to be obedient for

Hebrews 2:5 V-AIA-3S
GRK: γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην
NAS: For He did not subject to angels
KJV: not put in subjection the world
INT: indeed to angels did he subject the world

Hebrews 2:8 V-AIA-2S
GRK: πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν
NAS: YOU HAVE PUT ALL THINGS
KJV: all things in subjection under
INT: all things you did subject under the

Hebrews 2:8 V-ANA
GRK: τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ
NAS: THINGS IN SUBJECTION UNDER
KJV: all in subjection under him,
INT: the indeed subjecting to him

Hebrews 2:8 V-RPM/P-ANP
GRK: τὰ πάντα ὑποτεταγμένα
NAS: HIS FEET. For in subjecting all things
KJV: not yet all things put under him.
INT: all things subjected

Hebrews 12:9 V-FIP-1P
GRK: δὲ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ
NAS: rather be subject to the Father
KJV: rather be in subjection unto the Father
INT: also rather will we be in subjection to the Father

James 4:7 V-AMP-2P
GRK: Ὑποτάγητε οὖν τῷ
NAS: Submit therefore to God.
KJV: Submit yourselves therefore to God.
INT: Subject yourselves therefore

1 Peter 2:13 V-AMP-2P
GRK: Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ
NAS: Submit yourselves for the Lord's sake
KJV: Submit yourselves to every ordinance
INT: Be in subjection to every human

1 Peter 2:18 V-PPM/P-NMP
GRK: Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ
NAS: Servants, be submissive to your masters
KJV: Servants, [be] subject to [your] masters
INT: Servants being subject with all

1 Peter 3:1 V-PPM/P-NFP
GRK: αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις
NAS: you wives, be submissive to your own
KJV: ye wives, [be] in subjection to your own
INT: wives being subject to the own

1 Peter 3:5 V-PPM/P-NFP
GRK: ἐκόσμουν ἑαυτάς ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις
NAS: themselves, being submissive to their own
KJV: themselves, being in subjection unto their own
INT: adorned themselves being subject to the own

1 Peter 3:22 V-APP-GMP
GRK: εἰς οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων
NAS: and powers had been subjected to Him.
KJV: powers being made subject unto him.
INT: into heaven having been subjected to him angels

1 Peter 5:5 V-AMP-2P
GRK: Ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις Πάντες
NAS: likewise, be subject to [your] elders;
KJV: ye younger, submit yourselves unto the elder.
INT: Likewise [you] younger [ones] be subject to [the] elder [ones] all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5293

ὑπετάγη — 1 Occ.
ὑπετάγησαν — 1 Occ.
ὑπέταξας — 1 Occ.
ὑπέταξεν — 3 Occ.
ὑποταγῇ — 1 Occ.
ὑποταγήσεται — 1 Occ.
ὑποταγησόμεθα — 1 Occ.
Ὑποτάγητε — 3 Occ.
ὑποταγέντων — 1 Occ.
ὑποτάσσησθε — 1 Occ.
ὑποτάσσεσθαι — 3 Occ.
ὑποτάσσεσθε — 1 Occ.
ὑποτασσέσθω — 1 Occ.
ὑποτασσέσθωσαν — 1 Occ.
ὑποτάσσεται — 5 Occ.
ὑποτασσόμεναι — 2 Occ.
ὑποτασσομένας — 1 Occ.
ὑποτασσόμενοι — 2 Occ.
ὑποτασσόμενος — 1 Occ.
ὑποτάξαι — 2 Occ.
ὑποτάξαντα — 1 Occ.
ὑποτάξαντι — 1 Occ.
ὑποτάξαντος — 1 Occ.
ὑποτεταγμένα — 1 Occ.
ὑποτέτακται — 1 Occ.
Additional Entries
ὑποταγέντων — 1 Occ.
ὑποτάσσησθε — 1 Occ.
ὑποτάσσεσθαι — 3 Occ.
ὑποτάσσεσθε — 1 Occ.
ὑποτασσέσθω — 1 Occ.
ὑποτασσέσθωσαν — 1 Occ.
ὑποτάσσεται — 5 Occ.
ὑποτασσόμεναι — 2 Occ.
ὑποτασσομένας — 1 Occ.
ὑποτασσόμενοι — 2 Occ.
ὑποτάξαι — 2 Occ.
ὑποτάξαντα — 1 Occ.
ὑποτάξαντι — 1 Occ.
ὑποτάξαντος — 1 Occ.
ὑποτεταγμένα — 1 Occ.
ὑποτέτακται — 1 Occ.
ὑπέθηκαν — 1 Occ.
ὑποτιθέμενος — 1 Occ.
ὑποδραμόντες — 1 Occ.
ὑποτύπωσιν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page