ἱματισμένον
Englishman's Concordance
ἱματισμένον (himatismenon) — 2 Occurrences

Mark 5:15 V-RPM/P-AMS
GRK: δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα
NAS: sitting down, clothed and in his right mind,
KJV: and clothed, and
INT: possessed by demons sitting clothed and of sound mind

Luke 8:35 V-RPM/P-AMS
GRK: δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα
NAS: of Jesus, clothed and in his right mind;
KJV: of Jesus, clothed, and
INT: demons had gone out clothed and of sound mind

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page