κἀμοὶ
Englishman's Concordance
κἀμοὶ (kamoi) — 5 Occurrences

Luke 1:3 PPro-S1C
GRK: ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν
KJV: It seemed good to me also, having had perfect
INT: it seemed good also to me having been acquainted from the first

John 17:6 PPro-S1C
GRK: σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας
INT: Yours they were and to me them you gave

Acts 8:19 PPro-S1C
GRK: λέγων Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν
KJV: Saying, Give me also this power,
INT: saying Give also to me the authority

Acts 10:28 PPro-S1C
GRK: προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ κἀμοὶ ὁ θεὸς
INT: come near to one of another nation to me however God

1 Corinthians 15:8 PPro-S1C
GRK: ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί
KJV: he was seen of me also, as
INT: untimely birth he appeared also to me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page