κεκαλυμμένον
Englishman's Concordance
κεκαλυμμένον (kekalymmenon) — 3 Occurrences

Matthew 10:26 V-RPM/P-NNS
GRK: γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ
NAS: them, for there is nothing concealed that will not be revealed,
KJV: there is nothing covered, that shall
INT: indeed is concealed which not

2 Corinthians 4:3 V-RPM/P-NNS
GRK: καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον
NAS: our gospel is veiled, it is veiled
KJV: gospel be hid, it is hid
INT: also is concealed gospel

2 Corinthians 4:3 V-RPM/P-NNS
GRK: ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον
NAS: is veiled, it is veiled to those
KJV: hid, it is hid to them that are lost:
INT: perishing it is concealed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page