νυμφίος
Englishman's Concordance
νυμφίος (nymphios) — 9 Occurrences

Matthew 9:15 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ νυμφίος ἐλεύσονται δὲ
NAS: as long as the bridegroom is with them, can they? But the days
KJV: as long as the bridegroom is
INT: is the bridegroom will come however

Matthew 9:15 N-NMS
GRK: αὐτῶν ὁ νυμφίος καὶ τότε
NAS: when the bridegroom is taken away
KJV: when the bridegroom shall be taken
INT: them the bridegroom and then

Matthew 25:6 N-NMS
GRK: Ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἐξέρχεσθε εἰς
NAS: Behold, the bridegroom! Come
KJV: Behold, the bridegroom cometh;
INT: Behold the bridegroom go forth to

Matthew 25:10 N-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ
NAS: to make the purchase, the bridegroom came,
KJV: went to buy, the bridegroom came; and
INT: came the bridegroom and those

Mark 2:19 N-NMS
GRK: ᾧ ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν
NAS: to them, While the bridegroom is with them, the attendants
KJV: fast, while the bridegroom is with
INT: which the bridegroom with them

Mark 2:20 N-NMS
GRK: αὐτῶν ὁ νυμφίος καὶ τότε
NAS: when the bridegroom is taken away
KJV: when the bridegroom shall be taken away
INT: them the bridegroom and then

Luke 5:34 N-NMS
GRK: ᾧ ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν
NAS: while the bridegroom is with them, can you?
KJV: fast, while the bridegroom is with
INT: while the bridegroom with them

Luke 5:35 N-NMS
GRK: αὐτῶν ὁ νυμφίος τότε νηστεύσουσιν
NAS: and when the bridegroom is taken away
KJV: when the bridegroom shall be taken away
INT: them the bridegroom then they will fast

John 3:29 N-NMS
GRK: τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν ὁ
NAS: the bride is the bridegroom; but the friend
KJV: is the bridegroom: but
INT: the bride bridegroom is which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page