περιχώρου
Englishman's Concordance
περιχώρου (perichōrou) — 3 Occurrences

Luke 4:14 Adj-GFS
GRK: ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ
NAS: through all the surrounding district.
KJV: through all the region round about.
INT: all the region around concerning him

Luke 4:37 Adj-GFS
GRK: τόπον τῆς περιχώρου
NAS: locality in the surrounding district.
KJV: place of the country round about.
INT: place of the surrounding region

Luke 8:37 Adj-GFS
GRK: πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν
NAS: the people of the country of the Gerasenes
KJV: of the Gadarenes round about besought
INT: multitude of the region around of the Gerasenes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page