πλανωμένοις
Englishman's Concordance
πλανωμένοις (planōmenois) — 1 Occurrence

Hebrews 5:2 V-PPM/P-DMP
GRK: ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις ἐπεὶ καὶ
NAS: with the ignorant and misguided, since
KJV: and on them that are out of the way; for
INT: being ignorant and erring since also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page