1128. γυμνάζω (gumnazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1128. γυμνάζω (gumnazó) — 4 Occurrences

1 Timothy 4:7 V-PMA-2S
GRK: μύθους παραιτοῦ γύμναζε δὲ σεαυτὸν
NAS: hand, discipline yourself
KJV: and exercise thyself
INT: fables refuse train moreover yourself

Hebrews 5:14 V-RPM/P-ANP
GRK: τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς
NAS: their senses trained to discern
KJV: have their senses exercised to discern
INT: the senses exercised have for

Hebrews 12:11 V-RPM/P-DMP
GRK: δι' αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης
NAS: to those who have been trained by it, afterwards
KJV: of righteousness unto them which are exercised thereby.
INT: by it having been exercised renders of righteousness

2 Peter 2:14 V-RPM/P-AFS
GRK: ἀστηρίκτους καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες
NAS: a heart trained in greed,
KJV: they have exercised with covetous practices;
INT: unestablished a heart exercised in craving having

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page