1127. γρηγορεύω (grégoreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1127. γρηγορεύω (grégoreó) — 23 Occurrences

Matthew 24:42 V-PMA-2P
GRK: γρηγορεῖτε οὖν ὅτι
NAS: Therefore be on the alert, for you do not know
KJV: Watch therefore: for
INT: Keep watch therefore for

Matthew 24:43 V-AIA-3S
GRK: κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ
NAS: was coming, he would have been on the alert and would not have allowed
KJV: he would have watched, and
INT: thief comes he would have watched anyhow and

Matthew 25:13 V-PMA-2P
GRK: Γρηγορεῖτε οὖν ὅτι
NAS: Be on the alert then,
KJV: Watch therefore, for
INT: Watch therefore for

Matthew 26:38 V-PMA-2P
GRK: ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ' ἐμοῦ
NAS: remain here and keep watch with Me.
KJV: here, and watch with me.
INT: here and watch with me

Matthew 26:40 V-ANA
GRK: μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ
NAS: you [men] could not keep watch with Me for one
KJV: could ye not watch with me
INT: one hour to watch with me

Matthew 26:41 V-PMA-2P
GRK: γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε
NAS: Keep watching and praying
KJV: Watch and pray,
INT: Watch and pray

Mark 13:34 V-PSA-3S
GRK: ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ
NAS: the doorkeeper to stay on the alert.
KJV: the porter to watch.
INT: commanded that he should watch

Mark 13:35 V-PMA-2P
GRK: γρηγορεῖτε οὖν οὐκ
NAS: Therefore, be on the alert-- for you do not know
KJV: Watch ye therefore: for
INT: Watch therefore not

Mark 13:37 V-PMA-2P
GRK: πᾶσιν λέγω γρηγορεῖτε
NAS: to all, Be on the alert!'
KJV: I say unto all, Watch.
INT: to all I say Watch

Mark 14:34 V-PMA-2P
GRK: ὧδε καὶ γρηγορεῖτε
NAS: remain here and keep watch.
KJV: here, and watch.
INT: here and watch

Mark 14:37 V-ANA
GRK: μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
NAS: Could you not keep watch for one
KJV: couldest not thou watch one hour?
INT: one hour to watch

Mark 14:38 V-PMA-2P
GRK: γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε
NAS: Keep watching and praying
KJV: Watch ye and pray,
INT: Watch and pray

Luke 12:37 V-PPA-AMP
GRK: κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας ἀμὴν λέγω
NAS: will find on the alert when he comes;
KJV: shall find watching: verily
INT: Lord will find watching Truly I say

Luke 12:39 V-AIA-3S
GRK: κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ
KJV: he would have watched, and
INT: thief is coming he would have watched anyhow and

Acts 20:31 V-PMA-2P
GRK: διὸ γρηγορεῖτε μνημονεύοντες ὅτι
NAS: Therefore be on the alert, remembering
KJV: Therefore watch, and remember, that
INT: Therefore watch remembering that

1 Corinthians 16:13 V-PMA-2P
GRK: Γρηγορεῖτε στήκετε ἐν
NAS: Be on the alert, stand firm
KJV: Watch ye, stand fast in
INT: Watch you stand firm in

Colossians 4:2 V-PPA-NMP
GRK: προσευχῇ προσκαρτερεῖτε γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ
NAS: to prayer, keeping alert in it with [an attitude of] thanksgiving;
KJV: in prayer, and watch in
INT: In prayer stedfastly continue watching in it

1 Thessalonians 5:6 V-PSA-1P
GRK: λοιποί ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν
NAS: as others do, but let us be alert and sober.
KJV: but let us watch and
INT: rest but we should watch and we should be sober

1 Thessalonians 5:10 V-PSA-1P
GRK: ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν
NAS: that whether we are awake or
KJV: that, whether we wake or sleep,
INT: that whether we might watch or we might sleep

1 Peter 5:8 V-AMA-2P
GRK: Νήψατε γρηγορήσατε ὁ ἀντίδικος
NAS: Be of sober [spirit], be on the alert. Your adversary,
KJV: Be sober, be vigilant; because your
INT: Be sober watch the adversary

Revelation 3:2 V-PPA-NMS
GRK: γίνου γρηγορῶν καὶ στήρισον
NAS: Wake up, and strengthen
KJV: Be watchful, and strengthen
INT: Be watchful and strengthen

Revelation 3:3 V-ASA-2S
GRK: οὖν μὴ γρηγορήσῃς ἥξω ὡς
NAS: if you do not wake up, I will come
KJV: thou shalt not watch, I will come on
INT: therefore not you shall watch I will come as

Revelation 16:15 V-PPA-NMS
GRK: μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν
NAS: Blessed is the one who stays awake and keeps
KJV: Blessed [is] he that watcheth, and
INT: Blessed [is] he that watches and keeps

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page