Matthew 24:43
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1565 [e]ἐκεῖνο
ekeino
ThisDPro-ANS
1161 [e]δὲ
de
thenConj
1097 [e]γινώσκετε
ginōskete
know,V-PMA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
1492 [e]ᾔδει
ēdei
had knownV-LIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3617 [e]οἰκοδεσπότης
oikodespotēs
master of the houseN-NMS
4169 [e]ποίᾳ
poia
in whatIPro-DFS
5438 [e]φυλακῇ
phylakē
time of nightN-DFS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2812 [e]κλέπτης
kleptēs
thiefN-NMS
2064 [e]ἔρχεται,
erchetai
comes,V-PIM/P-3S
1127 [e]ἐγρηγόρησεν
egrēgorēsen
he would have watchedV-AIA-3S
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
1439 [e]εἴασεν
eiasen
have allowedV-AIA-3S
1358 [e]διορυχθῆναι
diorychthēnai
to be broken intoV-ANP
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3614 [e]οἰκίαν
oikian
houseN-AFS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:43 Greek NT: Nestle 1904
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:43 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:43 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:43 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾒδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:43 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:43 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:43 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν, καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:43 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ

Matthew 24:43 Hebrew Bible
ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃

Matthew 24:43 Aramaic NT: Peshitta
ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܥܘ ܕܐܠܘ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܒܐܝܕܐ ܡܛܪܬܐ ܐܬܐ ܓܢܒܐ ܡܬܬܥܝܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܕܢܬܦܠܫ ܒܝܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into.

King James Bible
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.

Holman Christian Standard Bible
But know this: If the homeowner had known what time the thief was coming, he would have stayed alert and not let his house be broken into.
Treasury of Scripture Knowledge

good-man.

Matthew 20:11 And when they had received it, they murmured against the manager of the house,

Proverbs 7:19 For the manager is not at home, he is gone a long journey:

had.

Luke 12:39 And this know, that if the manager of the house had known what hour …

1 Thessalonians 5:2-6 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as …

2 Peter 3:10,11 But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the …

would not.

Exodus 22:2,3 If a thief be found breaking up, and be smitten that he die, there …

Links
Matthew 24:43Matthew 24:43 NIVMatthew 24:43 NLTMatthew 24:43 ESVMatthew 24:43 NASBMatthew 24:43 KJVMatthew 24:43 Bible AppsMatthew 24:43 Biblia ParalelaMatthew 24:43 Chinese BibleMatthew 24:43 French BibleMatthew 24:43 German BibleBible Hub
Matthew 24:42
Top of Page
Top of Page