φυλακῇ
Englishman's Concordance
φυλακῇ (phylakē) — 20 Occurrences

Matthew 14:3 N-DFS
GRK: καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ
NAS: him and put him in prison because
KJV: put [him] in prison for Herodias'
INT: and in prison put [him] on account of

Matthew 14:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ
NAS: and had John beheaded in the prison.
KJV: John in the prison.
INT: in the prison

Matthew 14:25 N-DFS
GRK: Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
NAS: And in the fourth watch of the night
KJV: in the fourth watch of the night
INT: in fourth moreover watch of the night

Matthew 24:43 N-DFS
GRK: οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης
NAS: at what time of the night the thief
KJV: in what watch the thief
INT: master of the house in what time of night the thief

Matthew 25:36 N-DFS
GRK: με ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ
NAS: and you visited Me; I was in prison, and you came
KJV: I was in prison, and ye came
INT: me in prison I was and

Matthew 25:39 N-DFS
GRK: ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν
NAS: or in prison, and come
KJV: or in prison, and came
INT: or in prison and came

Matthew 25:43 N-DFS
GRK: καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ
NAS: Me; sick, and in prison, and you did not visit
KJV: and in prison, and ye visited
INT: and in prison and not

Matthew 25:44 N-DFS
GRK: ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ
NAS: or in prison, and did not take care
KJV: or in prison, and did
INT: or in prison and not

Mark 6:17 N-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα
NAS: and bound in prison on account
KJV: him in prison for Herodias'
INT: him in prison on account of Herodias

Mark 6:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ
KJV: him in the prison,
INT: in the prison

Luke 3:20 N-DFS
GRK: Ἰωάννην ἐν φυλακῇ
NAS: he locked John up in prison.
KJV: John in prison.
INT: John in prison

Luke 12:38 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ
NAS: in the second watch, or even
KJV: in the second watch, or come
INT: the third watch he comes and

Luke 23:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ
NAS: had been thrown into prison for an insurrection
KJV: was cast into prison.)
INT: into the prison

Acts 5:22 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ ἀναστρέψαντες δὲ
NAS: did not find them in the prison; and they returned
KJV: not in the prison, they returned, and
INT: in the prison having returned moreover

Acts 5:25 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν
NAS: you put in prison are standing
KJV: ye put in prison are standing
INT: in the prison are in

Acts 12:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φυλακῇ προσευχὴ δὲ
NAS: was kept in the prison, but prayer
KJV: was kept in prison: but prayer
INT: in the prison prayer moreover

1 Peter 3:19 N-DFS
GRK: τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς
NAS: to the spirits [now] in prison,
KJV: unto the spirits in prison;
INT: to the in prison spirits having gone

Revelation 18:2 N-NFS
GRK: δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος
NAS: of demons and a prison of every
KJV: of devils, and the hold of every foul
INT: of demons and a hold of every spirit

Revelation 18:2 N-NFS
GRK: ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου
NAS: spirit, and a prison of every
KJV: spirit, and a cage of every unclean
INT: unclean and a hold of every bird

Revelation 18:2 Noun-NFS
GRK: ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου
INT: unclean and a prison of every creature

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page