ἐφύλαξα
Englishman's Concordance
ἐφύλαξα (ephylaxa) — 3 Occurrences

Matthew 19:20 V-AIA-1S
GRK: Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα τί ἔτι
NAS: these things I have kept; what
KJV: All these things have I kept from my
INT: things All these I have kept what yet

Luke 18:21 V-AIA-1S
GRK: Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος
NAS: these things I have kept from [my] youth.
KJV: All these have I kept from my
INT: These all have I kept from youth

John 17:12 V-AIA-1S
GRK: μοι καὶ ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς
NAS: You have given Me; and I guarded them and not one
KJV: thou gavest me I have kept, and none
INT: me and I guarded and no one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page