ἐφυλαξάμην
Englishman's Concordance
ἐφυλαξάμην (ephylaxamēn) — 1 Occurrence

Mark 10:20 V-AIM-1S
GRK: ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός
NAS: to Him, Teacher, I have kept all
KJV: all these have I observed from my
INT: these all have I kept from youth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page