5442. φυλάσσω (phulassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5442. φυλάσσω (phulassó) — 31 Occurrences

Matthew 19:20 V-AIA-1S
GRK: Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα τί ἔτι
NAS: these things I have kept; what
KJV: All these things have I kept from my
INT: things All these I have kept what yet

Mark 10:20 V-AIM-1S
GRK: ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός
NAS: to Him, Teacher, I have kept all
KJV: all these have I observed from my
INT: these all have I kept from youth

Luke 2:8 V-PPA-NMP
GRK: ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς
NAS: staying out in the fields and keeping watch
KJV: keeping watch
INT: lodging in the fields and keeping watch

Luke 8:29 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ πέδαις φυλασσόμενος καὶ διαρρήσσων
NAS: and shackles and kept under guard, and [yet] he would break
KJV: him: and he was kept bound with chains
INT: and shackles being kept and breaking

Luke 11:21 V-PSA-3S
GRK: ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ
NAS: [man], fully armed, guards his own
KJV: a strong man armed keepeth his palace,
INT: strong [man] being armed might keep the of himself

Luke 11:28 V-PPA-NMP
GRK: θεοῦ καὶ φυλάσσοντες
NAS: the word of God and observe it.
KJV: of God, and keep it.
INT: of God and keep it

Luke 12:15 V-PMM-2P
GRK: Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης
NAS: to them, Beware, and be on your guard against
KJV: Take heed, and beware of covetousness:
INT: See and keep yourselves from all

Luke 18:21 V-AIA-1S
GRK: Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος
NAS: these things I have kept from [my] youth.
KJV: All these have I kept from my
INT: These all have I kept from youth

John 12:25 V-FIA-3S
GRK: ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν
NAS: world will keep it to life
KJV: this world shall keep it unto
INT: life eternal will keep it

John 12:47 V-ASA-3S
GRK: καὶ μὴ φυλάξῃ ἐγὼ οὐ
NAS: My sayings and does not keep them, I do not judge
INT: and not keep I not

John 17:12 V-AIA-1S
GRK: μοι καὶ ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς
NAS: You have given Me; and I guarded them and not one
KJV: thou gavest me I have kept, and none
INT: me and I guarded and no one

Acts 7:53 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐφυλάξατε
NAS: by angels, and [yet] did not keep it.
KJV: have not kept [it].
INT: and not kept [it]

Acts 12:4 V-PNA
GRK: τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν βουλόμενος
NAS: of soldiers to guard him, intending
KJV: of soldiers to keep him;
INT: sets of four soldiers to guard him purposing

Acts 16:4 V-PNA
GRK: παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα
NAS: were in Jerusalem, for them to observe.
KJV: the decrees for to keep, that were ordained
INT: they delivered to them to keep the decrees

Acts 21:24 V-PPA-NMS
GRK: καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον
NAS: also walk orderly, keeping the Law.
KJV: walkest orderly, and keepest the law.
INT: also yourself keeping the law

Acts 21:25 V-PNM
GRK: ἐπεστείλαμεν κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό
NAS: having decided that they should abstain from meat
KJV: save only that they keep themselves
INT: wrote having judged to keep from them the things

Acts 22:20 V-PPA-NMS
GRK: συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια
NAS: by approving, and watching out for the coats
KJV: and kept the raiment
INT: consenting and keeping the garments

Acts 23:35 V-PNM
GRK: τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν
NAS: giving orders for him to be kept in Herod's
KJV: he commanded him to be kept in Herod's
INT: of Herod to be kept him

Acts 28:16 V-PPA-DMS
GRK: σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ
NAS: with the soldier who was guarding him.
KJV: with a soldier that kept him.
INT: with the who kept him soldier

Romans 2:26 V-PSA-3S
GRK: τοῦ νόμου φυλάσσῃ οὐχ ἡ
NAS: man keeps the requirements
KJV: the uncircumcision keep the righteousness
INT: of the law keep not the

Galatians 6:13 V-PIA-3P
GRK: αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν ἀλλὰ θέλουσιν
NAS: do not even keep the Law
KJV: who are circumcised keep the law;
INT: themselves [the] law keep but they wish

2 Thessalonians 3:3 V-FIA-3S
GRK: ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ
NAS: and He will strengthen and protect you from the evil
KJV: you, and keep [you] from evil.
INT: you and will keep [you] from

1 Timothy 5:21 V-ASA-2S
GRK: ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος
NAS: angels, to maintain these
KJV: that thou observe these things
INT: that these things you should keep apart from prejudice

1 Timothy 6:20 V-AMA-2S
GRK: τὴν παραθήκην φύλαξον ἐκτρεπόμενος τὰς
NAS: Timothy, guard what has been entrusted
KJV: Timothy, keep that which is committed to thy trust,
INT: the deposit committed [to you] keep avoiding

2 Timothy 1:12 V-ANA
GRK: παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην
NAS: that He is able to guard what I have entrusted
KJV: able to keep that which I
INT: deposit committed [to him] of me to keep for that

2 Timothy 1:14 V-AMA-2S
GRK: καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος
NAS: Guard, through the Holy
KJV: which was committed unto thee keep by
INT: good deposit committed [to you] keep by [the] Spirit

2 Timothy 4:15 V-PMM-2S
GRK: καὶ σὺ φυλάσσου λίαν γὰρ
NAS: Be on guard against him yourself,
KJV: be thou ware also; for
INT: also you beware of exceedingly indeed

2 Peter 2:5 V-AIA-3S
GRK: δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν κατακλυσμὸν κόσμῳ
NAS: world, but preserved Noah,
KJV: world, but saved Noah the eighth
INT: of righteousness a herald preserved [the] flood upon [the] world

2 Peter 3:17 V-PMM-2P
GRK: ἀγαπητοί προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ
NAS: knowing this beforehand, be on your guard so
KJV: seeing ye know [these things] before, beware lest
INT: beloved knowing beforehand beware that not

1 John 5:21 V-AMA-2P
GRK: Τεκνία φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ
NAS: Little children, guard yourselves
KJV: Little children, keep yourselves from
INT: Little children keep yourselves from

Jude 1:24 V-ANA
GRK: δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους
NAS: to Him who is able to keep you from stumbling,
KJV: unto him that is able to keep you
INT: moreover is able to keep you without stumbling

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page