φυλακὴν
Englishman's Concordance
φυλακὴν (phylakēn) — 15 Occurrences

Matthew 5:25 N-AFS
GRK: καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ
NAS: and you be thrown into prison.
KJV: thou be cast into prison.
INT: and into prison you be cast

Matthew 18:30 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ
NAS: and threw him in prison until
KJV: him into prison, till he should pay
INT: him into prison until he should pay

Mark 6:48 N-AFS
GRK: περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς
NAS: the fourth watch of the night
KJV: the fourth watch of the night
INT: about [the] fourth watch of the night

Luke 12:58 N-AFS
GRK: βαλεῖ εἰς φυλακήν
NAS: and the officer throw you into prison.
KJV: thee into prison.
INT: should cast into prison

Luke 22:33 N-AFS
GRK: καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς
NAS: to go both to prison and to death!
KJV: both into prison, and to
INT: both to prison and to

Luke 23:25 N-AFS
GRK: βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο
NAS: for who had been thrown into prison for insurrection
KJV: into prison, whom
INT: had been cast into prison whom they asked for

John 3:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης
NAS: been thrown into prison.
KJV: cast into prison.
INT: into the prison John

Acts 8:3 N-AFS
GRK: παρεδίδου εἰς φυλακήν
NAS: he would put them in prison.
KJV: committed [them] to prison.
INT: delivered [them] up to prison

Acts 12:4 N-AFS
GRK: ἔθετο εἰς φυλακήν παραδοὺς τέσσαρσιν
NAS: him, he put him in prison, delivering
KJV: [him] in prison, and delivered
INT: he put in prison having delivered to four

Acts 12:6 N-AFS
GRK: ἐτήρουν τὴν φυλακήν
NAS: were watching over the prison.
KJV: the door kept the prison.
INT: kept the prison

Acts 12:10 N-AFS
GRK: δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν
NAS: and second guard, they came
KJV: and the second ward, they came unto
INT: moreover a first guard and a second

Acts 16:23 N-AFS
GRK: ἔβαλον εἰς φυλακήν παραγγείλαντες τῷ
NAS: they threw them into prison, commanding
KJV: [them] into prison, charging
INT: they cast [them] into prison having charged the

Acts 16:24 N-AFS
GRK: τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς
NAS: them into the inner prison and fastened
KJV: into the inner prison, and made
INT: the inner prison and the

Acts 16:37 N-AFS
GRK: ἔβαλαν εἰς φυλακήν καὶ νῦν
NAS: and have thrown us into prison; and now
KJV: [us] into prison; and
INT: they cast [us] into prison and now

Revelation 2:10 N-AFS
GRK: ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε
NAS: to cast some of you into prison, so
KJV: you into prison, that ye may be tried;
INT: you into prison that you might be tried

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page