ποίᾳ
Englishman's Concordance
ποίᾳ (poia) — 19 Occurrences

Matthew 21:23 IPro-DFS
GRK: λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: and said, By what authority
KJV: and said, By what authority doest thou
INT: saying By what authority these things

Matthew 21:24 IPro-DFS
GRK: ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: will say by what authority these things

Matthew 21:27 IPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: will I tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: you by what authority these things

Matthew 22:36 IPro-NFS
GRK: Διδάσκαλε ποία ἐντολὴ μεγάλη
NAS: Teacher, which is the great
KJV: Master, which [is] the great
INT: Teacher which commandment [is the] greatest

Matthew 24:42 IPro-DFS
GRK: οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ
NAS: for you do not know which day
KJV: ye know not what hour your
INT: not you know on what day the

Matthew 24:43 IPro-DFS
GRK: ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ
NAS: had known at what time of the night
KJV: had known in what watch
INT: the master of the house in what time of night the

Mark 11:28 IPro-DFS
GRK: αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: and [began] saying to Him, By what authority
KJV: unto him, By what authority doest thou
INT: to him By what authority these things

Mark 11:29 IPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: Me, and [then] I will tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: you by what authority these things

Mark 11:33 IPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: will I tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: you by what authority these things

Mark 12:28 IPro-NFS
GRK: ἐπηρώτησεν αὐτόν Ποία ἐστὶν ἐντολὴ
NAS: asked Him, What commandment
KJV: asked him, Which is the first
INT: questioned him Which is commandment

Luke 6:32 IPro-NFS
GRK: ἀγαπῶντας ὑμᾶς ποία ὑμῖν χάρις
NAS: who love you, what credit
KJV: them which love you, what thank have
INT: love you what to you credit

Luke 6:33 IPro-NFS
GRK: ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς ποία ὑμῖν χάρις
NAS: who do good to you, what credit
KJV: to you, what thank
INT: do good to you what to you credit

Luke 6:34 IPro-NFS
GRK: ἐλπίζετε λαβεῖν ποία ὑμῖν χάρις
NAS: to receive, what credit
KJV: ye hope to receive, what thank have
INT: you hope to receive what to you credit

Luke 12:39 IPro-DFS
GRK: ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ
NAS: had known at what hour
KJV: had known what hour
INT: the master of the house what hour the

Luke 20:2 IPro-DFS
GRK: ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: saying to Him, Tell us by what authority
KJV: us, by what authority doest thou
INT: us by what authority these things

Luke 20:8 IPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα
NAS: will I tell you by what authority
KJV: you by what authority I do
INT: you by what authority these things

Luke 24:19 IPro-NFS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα οἱ δὲ
NAS: And He said to them, What things? And they said
KJV: unto them, What things? And
INT: he said to them What things moreover

Acts 4:7 IPro-DFS
GRK: ἐπυνθάνοντο Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ
NAS: they [began to] inquire, By what power,
KJV: they asked, By what power, or
INT: they inquired In what power or

James 4:14 IPro-NFS
GRK: τῆς αὔριον ποία ἡ ζωὴ
NAS: you do not know what your life
KJV: For what [is] your
INT: on the next day [will be] for what [is] the life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page