ποιμένα
Englishman's Concordance
ποιμένα (poimena) — 6 Occurrences

Matthew 9:36 N-AMS
GRK: μὴ ἔχοντα ποιμένα
NAS: sheep without a shepherd.
KJV: having no shepherd.
INT: not having a shepherd

Matthew 26:31 N-AMS
GRK: Πατάξω τὸν ποιμένα καὶ διασκορπισθήσονται
NAS: I WILL STRIKE DOWN THE SHEPHERD, AND THE SHEEP
KJV: I will smite the shepherd, and
INT: I will strike the shepherd and will be scattered

Mark 6:34 N-AMS
GRK: μὴ ἔχοντα ποιμένα καὶ ἤρξατο
NAS: without a shepherd; and He began
KJV: not having a shepherd: and he began
INT: not having a shepherd And he began

Mark 14:27 N-AMS
GRK: Πατάξω τὸν ποιμένα καὶ τὰ
NAS: I WILL STRIKE DOWN THE SHEPHERD, AND THE SHEEP
KJV: I will smite the shepherd, and
INT: I will strike the shepherd and the

Hebrews 13:20 N-AMS
GRK: νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων
NAS: the great Shepherd of the sheep
KJV: that great shepherd of the sheep,
INT: [the] dead the Shepherd of the sheep

1 Peter 2:25 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον
NAS: you have returned to the Shepherd and Guardian
KJV: returned unto the Shepherd and Bishop
INT: to the shepherd and overseer

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page