ᾔδει
Englishman's Concordance
ᾔδει (ēdei) — 14 Occurrences

Matthew 24:43 V-LIA-3S
GRK: ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης
KJV: the goodman of the house had known in what
INT: that if had known the master of the house

Matthew 27:18 V-LIA-3S
GRK: ᾔδει γὰρ ὅτι
KJV: For he knew that for
INT: he knew indeed that

Mark 9:6 V-LIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ
KJV: For he wist not what
INT: not indeed he knew what he should say

Luke 6:8 V-LIA-3S
GRK: αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς
KJV: But he knew their thoughts,
INT: he moreover knew the thoughts

Luke 12:39 V-LIA-3S
GRK: ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης
KJV: the goodman of the house had known what
INT: that if had known the master of the house

John 2:9 V-LIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν
KJV: wine, and knew not whence
INT: and not knew from where it is

John 5:13 V-LIA-3S
GRK: ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν
KJV: And he that was healed wist not who
INT: having been healed not knew who it is

John 6:6 V-LIA-3S
GRK: αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν
KJV: for he himself knew what he would
INT: he indeed knew what he was about

John 6:64 V-LIA-3S
GRK: οὐ πιστεύουσιν ᾔδει γὰρ ἐξ
KJV: For Jesus knew from the beginning
INT: not believe knew indeed from

John 13:11 V-LIA-3S
GRK: ᾔδει γὰρ τὸν
KJV: For he knew who should betray
INT: he knew indeed him who

John 18:2 V-LIA-3S
GRK: ᾔδει δὲ καὶ
KJV: betrayed him, knew the place: for
INT: knew moreover also

John 20:14 V-LIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς
KJV: standing, and knew not that
INT: and not knew that Jesus

Acts 7:18 V-LIA-3S
GRK: ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ
KJV: arose, which knew not Joseph.
INT: who not knew Joseph

Acts 12:9 V-LIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές
KJV: him; and wist not that
INT: and not did know that real

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page