ᾔδεισαν
Englishman's Concordance
ᾔδεισαν (ēdeisan) — 8 Occurrences

Mark 1:34 V-LIA-3P
GRK: δαιμόνια ὅτι ᾔδεισαν αὐτὸν Χριστὸν
KJV: to speak, because they knew him.
INT: demons because they knew him Christ

Mark 14:40 V-LIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν
KJV: neither wist they what
INT: and not they knew what they should answer

Luke 4:41 V-LIA-3P
GRK: λαλεῖν ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν
KJV: to speak: for they knew that he was
INT: to speak because they knew the Christ

John 2:9 V-LIA-3P
GRK: δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες
KJV: the water knew;) the governor of the feast
INT: moreover servants knew who had drawn

John 20:9 V-LIA-3P
GRK: οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν
KJV: as yet they knew not
INT: not yet indeed understood they the Scripture

John 21:4 V-LIA-3P
GRK: οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ
KJV: but the disciples knew not that
INT: not however knew the disciples

Acts 16:3 V-LIA-3P
GRK: τόποις ἐκείνοις ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες
KJV: quarters: for they knew all that
INT: parts those they knew indeed all

Acts 19:32 V-LIA-3P
GRK: πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα
KJV: and the more part knew not wherefore
INT: most not did know for what cause

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page