Οἶδας
Englishman's Concordance
Οἶδας (Oidas) — 17 Occurrences

Matthew 15:12 V-RIA-2S
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας ὅτι οἱ
KJV: unto him, Knowest thou that
INT: said to him Know you that the

Mark 10:19 V-RIA-2S
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ φονεύσῃς
KJV: Thou knowest the commandments, Do
INT: The commandments you know not Do commit adultery

Luke 18:20 V-RIA-2S
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ μοιχεύσῃς
KJV: Thou knowest the commandments, Do
INT: The commandments you know not You should commit adultery

John 3:8 V-RIA-2S
GRK: ἀλλ' οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται
KJV: canst not tell whence it cometh,
INT: but not know from where it comes

John 13:7 V-RIA-2S
GRK: σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι γνώσῃ
KJV: do thou knowest not now;
INT: you not know presently you will know

John 16:30 V-RIA-2S
GRK: οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ
KJV: that thou knowest all things,
INT: we know that you know all things and

John 19:10 V-RIA-2S
GRK: λαλεῖς οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν
KJV: not unto me? knowest thou not that
INT: speak you not Know you that authority

John 21:15 V-RIA-2S
GRK: κύριε σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ
KJV: Lord; thou knowest that I love
INT: Lord you know that I have affection for

John 21:16 V-RIA-2S
GRK: κύριε σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ
KJV: Lord; thou knowest that I love
INT: Lord you know that I have affection for

John 21:17 V-RIA-2S
GRK: πάντα σὺ οἶδας σὺ γινώσκεις
KJV: Lord, thou knowest all things; thou
INT: all things you know you know

1 Corinthians 7:16 V-RIA-2S
GRK: τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ
KJV: For what knowest thou, O wife, whether
INT: how indeed know you O wife if

1 Corinthians 7:16 V-RIA-2S
GRK: ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ
KJV: or how knowest thou, O man, whether
INT: or how know you O husband if

2 Timothy 1:15 V-RIA-2S
GRK: Οἶδας τοῦτο ὅτι
KJV: This thou knowest, that all
INT: You know this that

2 Timothy 3:15 V-RIA-2S
GRK: ἱερὰ γράμματα οἶδας τὰ δυνάμενά
KJV: a child thou hast known the holy
INT: sacred writings you have known which [are] able

3 John 1:12 V-RIA-2S
GRK: μαρτυροῦμεν καὶ οἶδας ὅτι ἡ
KJV: and ye know that
INT: bear witness and you know that the

Revelation 3:17 V-RIA-2S
GRK: καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ
KJV: of nothing; and knowest not that
INT: and not know that you

Revelation 7:14 V-RIA-2S
GRK: μου σὺ οἶδας καὶ εἶπέν
KJV: Sir, thou knowest. And he said
INT: of me you know And he said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page