John 16:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3568 [e]νῦν
nyn
NowAdv
1492 [e]οἴδαμεν
oidamen
we knowV-RIA-1P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1492 [e]οἶδας
oidas
You knowV-RIA-2S
3956 [e]πάντα
panta
all things,Adj-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
5532 [e]χρείαν
chreian
needN-AFS
2192 [e]ἔχεις
echeis
haveV-PIA-2S
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5100 [e]τίς
tis
anyoneIPro-NMS
4771 [e]σε
se
YouPPro-A2S
2065 [e]ἐρωτᾷ·
erōta
should ask.V-PSA-3S
1722 [e]ἐν
en
InPrep
3778 [e]τούτῳ
toutō
thisDPro-DNS
4100 [e]πιστεύομεν
pisteuomen
we believeV-PIA-1P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
1831 [e]ἐξῆλθες.
exēlthes
You came forth.V-AIA-2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:30 Greek NT: Nestle 1904
νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Νῦν οἴδαμεν ὅτι ο ἴδας πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες

John 16:30 Hebrew Bible
עתה ידענו כי כל ידעת ולא תצטרך כי ישאלך איש בזאת נאמין כי מאת אלהים יצאת׃

John 16:30 Aramaic NT: Peshitta
ܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ ܐܢܬ ܘܠܐ ܤܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܫܐܠܟ ܒܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܩܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now we know that You know all things, and have no need for anyone to question You; by this we believe that You came from God."

King James Bible
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.

Holman Christian Standard Bible
Now we know that You know everything and don't need anyone to question You. By this we believe that You came from God."
Treasury of Scripture Knowledge

are.

John 16:17 Then said some of his disciples among themselves, What is this that …

John 5:20 For the Father loves the Son, and shows him all things that himself …

John 21:17 He said to him the third time, Simon, son of Jonas, love you me? …

Hebrews 4:13 Neither is there any creature that is not manifest in his sight…

by.

John 17:8 For I have given to them the words which you gave me; and they have …

Links
John 16:30John 16:30 NIVJohn 16:30 NLTJohn 16:30 ESVJohn 16:30 NASBJohn 16:30 KJVJohn 16:30 Bible AppsJohn 16:30 Biblia ParalelaJohn 16:30 Chinese BibleJohn 16:30 French BibleJohn 16:30 German BibleBible Hub
John 16:29
Top of Page
Top of Page